SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze 2.Nazwa

advertisement
SYLABUS
1.Nazwa przedmiotu
2.Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
3.Kod przedmiotu
4.Studia
Kierunek studiów/specjalność
Ekonomia/
Prawo gospodarcze
Katedra Polityki Gospodarczej
E/II/A.5
Poziom kształcenia
Studia drugiego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne i
niestacjonarne.
5.Rodzaj przedmiotu
Podstawowy
6.Rok i semestr studiów
I/2
Dr Alina Walenia
7.Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Dr Alina Walenia
8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej
(osób prowadzących) zajęcia
z przedmiotu
9.Cele zajęć z przedmiotu
Celem podstawowym wykładu jest ukształtowanie sylwetki absolwenta (ekonomii), zdolnego do
rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych, gospodarczych związanych
z funkcjonowaniem w ramach nowego ładu prawnego i gospodarczego, otwartego na zmiany
dokonujące się w rzeczywistości gospodarczej i zdolnego do odpowiedzialnego otwarcia na nowe
problemy, potrafiącego widzieć poszczególne problemy gospodarcze w perspektywie całokształtu
zagadnień wynikających ze standardów ładu publicznego a poza tym wszechstronnie
przygotowanego do zmierzenia się z problemami wynikającymi, z jednej strony z kryzysu
gospodarczego, a z drugiej – z postępem cywilizacyjnym.
Pozytywnie zaliczone przedmioty z zakresu: mikroekonomii,
10.Wymagania wstępne
podstaw prawa, finansów publicznych, finansów prywatnych, teorii
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
11.Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia
Wiedza:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
W1
Posiada wiedzę w zakresie zasad prawa regulujących funkcjonowanie
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji sektora
publicznego, samorządowego oraz obowiązującego w tym zakresie
prawa Wspólnoty Europejskiej.
W2
Ma wiedzę z zakresu podstawowych zasad prawa w działalności
gospodarczej, ingerencji państwa w działalność gospodarczą oraz
ochrony wartości intelektualnej.
Umiejętności:
Nr efektu
kształcenia
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W07
K_W10
K_W11
K_W10
K_W13
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
U1
Potrafi posługiwać się normami i przepisami prawa w procesie analizy i
wydawania opinii dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.
U2
Potrafi ocenić legalność podejmowanych decyzji gospodarczych z
wykorzystaniem podstawowych zasad prawa. Rozumie proces
podejmowania decyzji gospodarczych i analizuje czynniki warunkujące
ich występowanie.
K_U01
K_U05
K_U07
K_U05
K_U07
K_U09
Kompetencje społeczne:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K1
Identyfikuje uwarunkowania nielegalnej działalności gospodarczej.
K_K07
Podając własne rozstrzygnięcia w oparciu o obowiązujący stan prawny.
K_K08
K2
Posiada świadomość roli zasad i norm prawa w zakresie prowadzenia
K_K04
działalności gospodarczej. Wykazuje postawę twórczą w zakresie
K_K06
organizacji i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji
wykład – 30 godz./24 godz.
13.Treści programowe
A. Problematyka wykładów
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj.
niest.
1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego – prywatnego, publicznego.
2
2
Zasady przewodnie prawa gospodarczego.
2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego. Konstytucja RP. Ustawa o
2
2
swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kodeks cywilny. Kodeks spółek handlowych.
3. Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej według
2
2
obowiązującego prawa – ustawy z dnia 20.08.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej.
4. Reglamentacja działalności gospodarczej. Koncesje i zezwolenie. Warunki
2
2
działalności koncesjonowanej i objętej zezwoleniem.
5. Ewidencja działalności gospodarczej – Krajowy Rejestr Sądowy.
2
2
6. Ogólne wiadomości o przedsiębiorcach. Przedsiębiorca w ujęciu ekonomicznym
2
2
i prawnym. Katalog praw i obowiązków przedsiębiorcy.
7. Formy organizacyjno – prawne prowadzenia działalności gospodarczej w
3
2
kontekście obowiązujących norm prawa. Kodeks spółek handlowych, kodeks
cywilny, prawo spółdzielcze.
8. Zasady ogólne zakończenia działalności gospodarczej wykonywanej przez
3
2
przedsiębiorców. Uwarunkowania prawne zakończenia działalności gospodarczej
– ustawa prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Charakterystyka ogólna umów w działalności gospodarczej. Treść i forma
3
2
umów gospodarczych. Procedury zawierania umów, rodzaje umów.
10. Prawna ochrona interesów przedsiębiorców – rozstrzyganie sporów
2
2
gospodarczych. Odrębność trybów postępowania w sprawach gospodarczych –
działalność sądów gospodarczych, sądów polubownych.
11. Środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Istota apelacji, kasacji, zażalenia i
3
2
wznowienia postępowania. Postępowanie w sprawach gospodarczych przed
sądami polubownymi. Istota sądu polubownego.
12. Rodzaje i charakterystyka papierów wartościowych w działalności
2
1
gospodarczej. Uregulowania prawne obowiązujące w tym zakresie – prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi.
13. Weksel i czek – rola i znaczenie w obrocie gospodarczym.
2
1
Suma godzin
30
24
Metodą dydaktyczną jest wykład. Wobec braku ćwiczeń,
14.Metody dydaktyczne
wykład prowadzony jest w aktywnej formie z udziałem
studentów. Praca zespołowa przygotowywanie prezentacji
multimedialnej dotyczącej problematyki wykładów, analiza
aktów prawnych. Dyskusja moderowana.
15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie w formie pisemnej – kolokwium. Ocena z
przygotowanej prezentacji, aktywność.
16.Metody i kryteria oceny
Efekt kształcenia
Forma realizacji zajęć
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
Wykład
Kolokwium, ocena prezentacji,
W1
Wykład
Kolokwium, ocena prezentacji
W2
Wykład
Ocena aktywności, prezentacja, kolokwium
U1
Wykład
Ocena aktywności, prezentacja, kolokwium
U2
Wykład
Obserwacja postawy i ocena aktywności
K1
Wykład
Obserwacja postawy i ocena aktywności
K2
17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów
w godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
wykład
30
24
udział w konsultacjach
5
5
czas na napisanie referatu/eseju
10
20
przygotowanie do zaliczenia
29
25
udział w zaliczeniu
1
1
SUMA GODZIN
75
75
Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim
36
30
kontakcie z nauczycielem
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
polski
18.Język wykładowy
19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
20.Literatura
Literatura podstawowa:
1.
T. Szymanek, D.Czajka, - Prwo gospodarcze – podręcznik akademicki. Wyd. Europejskiej
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Warszawa 2006.
2.
M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom I. Wolność i
reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.
3.
M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom II. Prawo bankowe.
Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji, Warszawa
2008.
4.
C. Kosikowski, Prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2007.
5.
A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008.
6.
Pawłowska, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
1.
Banasiński C., Gronkiewicz-Waltz H., Szafrański D., M. Wierzbowski M, Wyrzykowski M.:
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2005.
2.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
3.
C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2006.
4.
J. Olszewski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005.
5.
K. Strzykowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
Download