Plan ćwiczeń

advertisement
dr Justyna Adamus-Kowalska
Systemy informacyjne
Program ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin)
Rok II, studia stacjonarne
Rok akad. 2009/2010, semestr letni
1.
Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć oraz kryteriów formalnych zaliczenia
przedmiotu.
Przedstawienie
literatury
przedmiotu.
Krótkie
wprowadzenie
do
problematyki SI.
2.
Przedstawienie definicji SI i jego struktury w formie schematów. Elementy systemu
informacyjnego. Funkcje systemu informacyjnego. Wyjaśnienie kluczowych dla tematu
pojęć. Udostępnianie wiedzy w różnych SIW: tradycyjnych, dialogowych, inteligentnych.
Literatura:
1) Batorowska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii
informacyjnej. Kraków 2000, s. 30-49.
2) Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjnowyszukiwawczych. Oprac. Bożena Bojar. Warszawa 2002.
3) Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym:
zagadnienia relewancji. Warszawa 1997, s. 19-36.
4) Goc J.: Potrzeby informacyjne i możliwości ich zaspokajania w warunkach
społeczeństwa informacyjnego. W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie
nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i
Technicznej. Zakopane 18-21 października1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A.
Sitarskiej, B. Stefaniak. Warszawa 2000 s. 38-42.
3.
Omówienie typologii SI ze względu na różne kryteria (prezentacja w formie „mapy
myśli" lub prezentacji Power Point).
Literatura:
1) Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym:
zagadnienia relewancji. Warszawa 1997
2) Babik W.: Systemy biblioteczne, systemy informacyjne a systemy informacyjnowyszukiwawcze. Refleksje terminologiczne. W: “Zagadnienia Informacji
Naukowej” 1994 nr 1-2 (63-64) s. 87-90.
4.
Systemy dokumentacyjne, faktograficzne, pełno tekstowe – definicje, różnice między
nimi, poznanie kilku systemów w praktyce i ich przeszukiwanie dla wykazania różnic.
Literatura:
1) Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym:
zagadnienia relewancji. Warszawa 1997.
2) Słownik
encyklopedyczny
terminologii
z
zakresu
języków
i
systemów
informacyjno- wyszukiwawczych. Oprac. B. Bojar. Warszawa 2001.
3) Nowosad T.: Platforma informacyjna u progu milenium. W: Społeczeństwo
informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego
Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 18-21 października1999.
Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej, B. Stefaniak. Warszawa 2000 s. 21-23.
5.6. Systemy hipertekstowe. Hipertekst - sposób gromadzenia i udostępniania informacji.
Nawigacja - nowa strategia wyszukiwania. Rodzaje systemów hipertekstowych.
Struktura
systemu WWW. Omówienie podstawowych pojęć związanych z
systemami hipertekstowymi wraz z przykładami.
Literatura:
1) Kazienko P.: Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW. W: “Zagadnienia
Informacji Naukowej” 1998 nr 2 s. 36-55.
2) Wenta U.: Hipertekst - jego początki, istotne cechy i walory poznawcze. W:
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2003 nr 4 s. 34-36.
3) Roszkowski M.: Architektura informacji w serwisach hipertekstowych. W:
“Zagadnienia Informacji Naukowej”2004 nr 2 s. 13-29.
4) Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Red.
Cz. Daniłowicz. Wrocław 2000. (W. Gliński, s. 257-168; M. Próchnicka, s. 315324).
7. Zagadnienia sztucznej inteligencji - przykłady (prezentacja wybranych zastosowań
sztucznej inteligencji w życiu codziennym: boty, aplikacje do OCR, wyszukiwarki nowej
generacji, generatory prac naukowych i dzieł literackich).
Literatura:
1) Białko M.: Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych.
Koszalin 2005.
2) Stefanowicz
B.:
Sztuczna inteligencja
i
systemy eksperckie: przewodnik.
Warszawa 2002.
3) Zarządzanie i Technologie Informacyjne. T. 2: Metody sztucznej inteligencji w
zarządzaniu i sterowaniu. Pod red. J. Józefowskiej. Katowice 2005.
8. Systemy ekspertowe jako poddziedzina sztucznej inteligencji. Interpretacja terminu
system ekspertowy (SE). Cechy i struktura SE. Rodzaje SE i podstawowe obszary
zastosowań SE. SE w informacji naukowej.
Literatura:
1) Białko M.: Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych.
Koszalin 2005.
2) Mulawka J. J. : Systemy ekspertowe. Warszawa 1996.
3) Elementy systemów ekspertowych. Pod red. M. Owoca. Wrocław 2006.
4) H. Kwaśnicka: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe: rozwój, perspektywy.
Wrocław 2005.
9. Kolokwium.
10.12. Definicja, typy baz danych: ze względu na zawartość (odsyłające, faktograficzne,
pełnotekstowe); ze względu na zakres ( jednodziedzinowe, wielodziedzinowe); ze
względu na zasięg geograficzny (polskie, zagraniczne, międzynarodowe); ze
względu na
strukturę (relacyjne, hierarchiczne, sieciowe). Struktura bazy
danych. Analiza zawartości
polskich i światowych baz danych z różnych
dziedzin i praca z nimi (formułowanie
strategii wyszukiwawczych - ćwiczenia).
Stworzenie „mapy myśli" na tej podstawie.
Literatura:
1)
Słownik
encyklopedyczny informacji,
języków
wyszukiwawczych. Oprac. Bożena Bojar. Warszawa 2002.
i
systemów
informacyjno-
13. System przyjazny użytkownikowi (user oriented, user friendly) - analiza wybranych
systemów pod kątem ich „przyjazności" dla użytkownika i wspólne stworzenie rankingu
najbardziej przyjaznych użytkownikowi systemów.
14. Mini-kolokwium – wyszukiwanie informacji w bazach danych. / drugie kolokwium w
zależności od przerobionego materiału, wstępnie przewiduje tylko jedno kolokwium patrz
pkt. 9!/
15. Zajęcia zaliczeniowe .
Ponadto obowiązuje ogólna znajomość problematyki poruszanej na łamach czasopism naukowych z
dziedziny informacji naukowej: „PTINT”, „ZIN”, „Przegląd Biblioteczny”.
Kryteria zaliczenia przedmiotu:
35% – ocena z 1 kolokwium
35% – ocena z 2 kolokwium
30% – ocena aktywności na zajęciach i obecność
Download