Załączniknr3

advertisement
Załącznik nr 3
KARTA WDROŻENIA PRODUKTU
będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez
.......................................................................................................................................
(nazwa jednostki naukowej)
Lp.
Wyszczególnienie
Nazwa produktu (wyrób, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana roślin):
1
Opis produktu (maksimum 50 wyrazów):
2
Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego zastosowanie w praktyce wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych:
3
Forma prawna przekazania wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych:
4
5
Przychody podmiotu wdrażającego ze sprzedaży nowego produktu lub zwiększenie przychodów ze
sprzedaży zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, będących wynikiem badań naukowych
lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej w latach …. – ……*
……………………… (tys. zł)
Potwierdzenie zastosowania wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych:
…………………………………………….
(pieczęć podmiotu wdrażającego)
6
......................................................................
(data i podpis głównego księgowego)
* Dotyczy okresu objętego ankietą.
………………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu)
Download