WNIOSEK o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu

advertisement
Zał. Nr 9 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Zarządzenie Rektora nr ….)
WNIOSEK o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu
W związku z realizacją projektu:
Nazwa projektu: …………………………………………………………………………………………………..
KOD projektu/ symbol źródła finansowania: …………………………………………………………………..
wnioskuję o zatrudnienie Pani/Pana…………………………………………………………….………………
na stanowisku………………………………………………………………………………………………………
Zakres czynności pracownika załączam do niniejszego wniosku.
Wynagrodzenie zasadnicze: …………………..…………………………………………………………………
Wymiar zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………………..
Okres zatrudnienia*: ………………………………………………………………….…………………………..
Maksymalna kwota wynagrodzenia w okresie zatrudnienia**:……………………………………………..
Całkowity (maksymalny) koszt zatrudnienia***: ……………………………………………………………..
Prawa autorskie do ………….% wynagrodzenia pracownika.
....................................................................
data, podpis Kierownika Projektu
* nie dłuższy niż okres realizacji projektu
**- bez kosztów ZUS pracodawcy, zgodnie z załączoną kalkulacją
*** z kosztami ZUS pracodawcy, zgodnie z załączona kalkulacją
Sprawdzono pod względem formalnym
(wniosek zgodny z dokumentami projektowymi,
w tym umową o dofinansowanie):
…………………………..........
.....................................
Pracownik
Kierownik
Działu Kompetencyjnego
/data, podpis i pieczęć/
Zarezerwowano środki
w budżecie projektu:
....................................................................
Kierownik Dz. Kontroli i Analiz Kosztów
/data, podpis i pieczęć/
Zatwierdzam
....................................................................................................
Rektor*/ Prorektor ds. Kadr**/ Dziekan ***/ Kanclerz ****
/data, podpis i pieczęć/
* Rektor – w przypadku nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze i zatrudnionych na stanowiskach profesorów,
** Prorektor ds. Kadr – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych i pracowników
bibliotecznych i informacji naukowej,
*** Dziekan – w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjno –technicznych i naukowo –
technicznych zatrudnionych w wydziale,
**** Kanclerz – w przypadku pracowników administracyjnych i obsługi.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards