Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego

advertisement
Załącznik nr 3 do umowy
.....................................................
(pieczęć instytucji szkoleniowej)
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu szkolenia
Pan/i .........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
o numerze PESEL....................................................................................................................
ukończył/a szkolenie pn...........................................................................................................
(pełna nazwa szkolenia)
zorganizowane
w
formie
................................................................................................
przez ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(nazwa instytucji szkoleniowej)
w terminie od dnia ............................................. r. do dnia ..................................................r.
Celem szkolenia było ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Zaświadczenie wydano na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja
2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. z 2014 r. , poz. 667).
............................. dnia ........................................... r.
(miejscowość)
(data wystawienia zaświadczenia)
Nr zaświadczenia wg rejestru .................................................
....................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
przez instytucję szkoleniową
przeprowadzającą szkolenie)
Tematyka szkolenia
Lp.
Temat zajęć
Liczba godzin zajęć
Liczba godzin
teoretycznych
zajęć praktycznych
(wykładów)
(ćwiczeń)
Razem:
....................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
przez instytucję szkoleniową
przeprowadzającą szkolenie)
Download