Upoważnienie do oceny polowej odmiany chronionej

advertisement
………………….., dnia ………………… rok
UPOWAŻNIENIE
Pieczęć zachowującego odmianę
Nr …..…
Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512):
upoważniam Panią/Pana ..........................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwa oraz siedziba i adres)
do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej odmiany chronionej wyłącznym prawem, w roku/latach 1)....................................................
Lp.
GATUNEK
ODMIANA
NR
OCHRONA PRAWNA
WPISU2)
PL / UE3)
POWIERZCHNIA
UPRAWY
STOPIEŃ
KWALIFIKACJI
MATERIAŁU
WYJŚCIOWEGO
ORAZ NUMER
PARTII
MIEJSCOWOŚĆ POŁOŻENIA
PLANTACJI NASIENNEJ
UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1) W przypadku roślin wieloletnich.
2) Numer wpisu do odpowiedniego urzędowego wykazu chronionych odmian i ich hodowców.
3) Niepotrzebna skreślić.
...................................................................
pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia
Download