KARTA ZGŁOSZENIA FIRMY

advertisement
KARTA ZGŁOSZENIA FIRMY
ZGŁASZAM UDZIAŁ FIRMY W XIX OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE
BALNEOLOGICZNYM - SZCZAWNO – ZDRÓJ 11 – 13 WRZEŚNIA 2003 R.
I POKRYWAM KOSZTY UCZESTNICTWA :
1.Zorganizowanie stoiska Firmy*.........................3500 zł
o powierzchni.........................m2
(powierzchnia nie limitowana)
TAK
2.10-minutowa prezentacja produktów Firmy .....1500 zł
TAK
3.Reklama w Programie Zjazdu
1 strona, kolor....................... .............................1000 zł
TAK
4.Reklama w specjalnym
wydaniu „Balneologii Polskiej”
1 strona, kolor....................................................1200 zł
TAK
5.Umieszczenie logo Firmy,
obok jej nazwy, na liście firm
uczestniczących w Zjeździew Programie i „Balneologii Polskiej”................300 zł
TAK
RAZEM WPŁACAM
ZŁ
NAZWA FIRMY ....................................................................................................
OSOBA REPREZENTUJĄCA ..............................................................................
ADRES DO KORESPONDENCJI.........................................................................
TEL........................................................FAX..........................................................
TEMAT PREZENTACJI........................................................................................
.................................................................................................................................
pieczęć Firmy
pieczęć i podpis osoby
.
reprezentującej
data.................................
*kwota obejmuje koszty opłaty rejestracyjnej dla 2-ch przedstawicieli (bez kosztów
żywieniowo-hotelowych)
Download