20130729_Załącznik do ogłoszenia NPRH

advertisement
Załącznik do ogłoszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie ogłoszenia konkursu modułu badawczego 3.1 i 3.2
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2013 r.
Zakres informacji wymaganych we
WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH NARODOWEGO
PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI – moduł upowszechniający wyniki badań
(wpisać odpowiednio 3.1 lub 3.2)
A. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa i adres.
2. Imię i nazwisko kierownika.
2. Numer telefonu.
3. Numer faksu.
4. E-mail, www.
5. NIP, REGON.
B. INFORMACJE OGÓLNE
1. Tytuł projektu.
2. Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach).
3. Planowane nakłady w zł: ogółem: ......,
w tym na pierwszy rok realizacji projektu ..... .
4. Objętość w arkuszach wydawniczych, w tym arkuszy wydawniczych tekstu naukowego
(bez reklam, artykułów sponsorowanych itp.).
5. Nakład publikacji w języku polskim (liczba egzemplarzy).
C. 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O TŁUMACZONYM DZIELE LUB SERII
(dotyczy MODUŁU 3.1)
1) nr ISBN i kserokopia karty tytułowej publikacji w języku polskim:
2) streszczenie pracy w języku polskim;
3) kserokopie recenzji;
4) informacje o tłumaczu i osiągnięciach translatorskich;
5) informacje o wydawcy/wydawcach oraz sposobie wydania elektronicznego, wraz z
podaniem docelowej bazy danych, w której praca zostanie umieszczona;
6) czy wydawca przewiduje weryfikację przekładu ? tak – nie;
7) inne ważne informacje;
8) język publikacji.
C. 2 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O CZASOPISMIE (dotyczy MODUŁU 3.2)
1. Informacja o czasopiśmie (publikacji periodycznej), częstotliwość ukazywania, nr
ISSN:
1)
czy czasopismo (periodyk):
a) zawiera oryginalne i nigdzie wcześniej niepublikowane wyniki naukowe? tak
– nie,
b) służy wtórnemu upowszechnianiu istniejącej wiedzy? tak – nie,
(przy odpowiedzi "tak" na obydwa pytania proszę podać orientacyjne
proporcje procentowe pomiędzy artykułami odnoszącymi się do lit. a i b);
1
2)
czy publikowane materiały były wcześniej recenzowane? tak - nie
Jeżeli "tak", to jaki procent nadsyłanych prac jest:
a) odrzucany,
b) poprawiany po recenzjach;
język publikacji:
a) polski tak - nie,
b) angielski tak - nie,
c) inne (podać jakie),
d) niektóre w języku polskim, a niektóre w języku obcym tak - nie (w
jakich proporcjach);
4) czy artykuły polskojęzyczne zawierają streszczenia angielskie? tak - nie;
5) inne ważne informacje (np. czy czasopismo jest indeksowane w Current
Contents, Science Citation Index, ERIH, jaki ma impact factor);
6) informacja o zawartości numeru obcojęzycznego lub zawartości numerów
przewidzianych do wydania elektronicznego.
3)
D.
HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU
Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane
koszty
(zł)
Planowany czas
trwania
(miesiące)
1
2
3
4
E. KOSZTORYS PROJEKTU
1. Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bieżących (zł)
Pozycja
Rok 201.. Rok 201..
1
2
3
Rok 201..
Razem
4
5
Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w
tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- inne koszty realizacji projektu, w tym:
- koszty usług obcych
Koszty pośrednie
Koszty realizacji projektu ogółem
2.
Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym za tłumaczenia:
a) liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu: ......,
2
2)
b) ogółem liczba osobomiesięcy: ......;
uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu.
(wymienić rodzaj kosztów, wysokość oraz ich powiązanie z harmonogramem).
F. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku:
1) imię i nazwisko;
2) numer telefonu, numer faksu, e-mail.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zadania objęte niniejszym wnioskiem, nie są finansowane i nie planuje się
ich finansowania z innego źródła oraz, według mojej wiedzy, nie naruszają praw osób
trzecich.
(miejscowość, data)
Wnioskodawca
podpis i pieczęć
Główny księgowy/Kwestor
pieczęć firmowa
podpis i pieczęć
3
Download