Załącznik nr 5 ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU

advertisement
Załącznik nr 5
…………………………………. ……………………
pieczęć instytucji/firmy data
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Zaświadczamy, że ……………………………………………………………………………….
nr PESEL ……………………………………………………., student/ka WNS SGGW, odbył/a
w naszym zakładzie pracy studencką praktykę w okresie od …………… do ………………
Praktyka odbywała się na podstawie skierowania z Uczelni.
Przebieg praktyki (zadania, nabyte umiejętności):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ocena praktyki
………………………………………………………..
Ponadto student/tka został zapoznany/a z prawami i obowiązkami pracownika wynikającymi
z umowy o pracę (zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawnymi) oraz z zasadami
organizacji i zarządzania stosowanymi w naszej instytucji/firmie.
………………………………………………………..
Podpis, pieczęć osoby reprezentującej Firmę/Instytucję
Download