Uploaded by User5423

20210914 zaśw o wynagrodzeniu

advertisement
…………………………….
……………………………..
(pieczęć zakładu pracy)
(miejscowość i data)
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU
Zaświadcza się, że Pan/ Pani ................................................................................
zamieszkały/a ........................................................................................................
jest zatrudniony/a w ...............................................................................................
na podstawie (rodzaj umowy) ...................................................................................
na stanowisku ........................................................................................................
Wynagrodzenie za miesiąc ............................. wynosi:
1. Przychód ............................................................................. zł
2. Zaliczka na podatek ............................................................ zł
3. Koszty uzyskania przychodu ............................................... zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ................................ zł
5. Składka na ubezpieczenie społeczne .................................. zł
6. Dochód po odliczeniu [poz. 1 - (2+3+4+5)] ............................ zł
..........................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do wydania zaświadczenia)
Download