zaświadczenie

advertisement
załącznik nr 11
do instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie świadczeń rodzinnych
…………………………………
…….……..……………
(Pieczęć firmy)
(Miejscowość, data)
ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH
(Dla osób zgłaszających dochód uzyskany po roku bazowym)
Zaświadcza się, że Pan (i) …………………………..………….. Nr PESEL……………..…………
Zamieszkały (a)…………………………………………………….…………….jest zatrudniony w
………………………………………….…………………………………………………………….
(nazwa i adres zakładu pracy)
w okresie od…………………………do……………………………… na podstawie:
(podać okres zatrudnienia)
……………………………………………………………………………..………………………….
(podać rodzaj zawartej umowy)
Wynagrodzenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty:
Dochód *)
…………zł………gr.
Należny podatek dochodowy od osób fizycznych
…………zł………gr.
Składka na ubezpieczenie społeczne (niezaliczona do kosztów uzyskania przychodu) …………zł………gr.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (odprowadzona)
…………zł………gr.
Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika celem przedłożenia w MOPS Katowice
……………………………….……….………………………..
(Pieczęć imienna, podpis osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia)
*) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards