Protokoły zdawczo – odbiorczy zakupionych towarów

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Nowa droga!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Rzeszowską Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o., na podstawie Umowy
nr UDA-POKL.08.01.02-18-030/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet
Działanie
Poddziałanie
VIII. Regionalne kadry gospodarki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.1.2.Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie podkarpackim
…………………………………………
Miejscowość, data
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
………………………...……………………………
(przedmiot zamówienia / zlecenia)
do faktury VAT/rachunku nr ………………………wystawionego w dniu ………………………………
Dostawca:
(nazwa i adres firmy, NIP)
Odbiorca:
(nazwa i adres firmy, NIP)
Przedmiot podlegający odebraniu:
Lp.
Liczba
Nazwa
sztuk
1.
2.
3.
Zakupiony towar jest dobrej jakości i nie budzi żadnych zastrzeżeń
ze strony Odbiorcy. W związku
z powyższym Odbiorca przyjmuje pod względem jakościowym i ilościowym przedmiot dostawy.
Dostawca
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
Odbiorca
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
„Nowa droga!” numer projektu: POKL.08.01.02-18-030/13
Download