siwz_II_wzor_umowy

advertisement
Załącznik do s.i.w.z.
UMOWA Nr ..../ 2015
na dostawę (zakup) samochodu do świadczenia usług transportowych i
przewozu obsługi
zawarta w Wałbrzychu dnia ……………… 2015 r. pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej
– Zakładem Usługowym „Nadzieja” w Wałbrzychu
reprezentowanym przez:
Kierownika – Aleksander Słychan
zwaną dalej Odbiorcą, a
Firmą ............................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1
...............................................................
zwaną dalej Dostawcą.
§1
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr
113, poz. 759 ze zm.), Odbiorca zamawia a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód
marki ………………………………… o następujących parametrach:
 ……………………………………………………………………………….. ,
 ……………………………………………………………………………….. ,
 ……………………………………………………………………………….. ,
 ……………………………………………………………………………….. ,
 ……………………………………………………………………………….. ,
 ……………………………………………………………………………….. ,
 ……………………………………………………………………………….. .
§2
Wydanie zamawianego pojazdu nastąpi w …………………………………………………….….,
w dniu ………………………………… .
§3
Dostawca przeszkoli osoby wskazane przez Odbiorcę w zakresie podstawowych elementów
obsługi i eksploatacji pojazdu. Koszty szkolenia wliczone są w cenę dostawy.
§4
Odbiorca
zapłaci
Dostawcy
kwotę
brutto
……………..
zł,
słownie
…………………………………………………………………………………………………….. .
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%
1
§5
Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy po
otrzymania przedmiotu dostawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
§6
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących warunkach:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
§7
Dostawca zapewnia następujące warunki serwisu:
 ………………………………………………………………………………………………...,
 ………………………………………………………………………………………………...,
 ………………………………………………………………………………………………... .
§8
1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego niniejszą umową,
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień
zwłoki.
2. W przypadku niewywiązania się Dostawcy z umownych warunków gwarancji, Dostawca
zapłaci Odbiorcy kary umowne w wysokości 50% wartości naprawy.
3. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Odbiorca zapłaci Dostawcy
kary umowne w wysokości odsetek ustawowych..
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne
§9
Strony nie dopuszczają istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych
§ 11
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………….
DOSTAWCA
…………………………………….
ODBIORCA
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards