Załącznik nr 1

advertisement
Cechy modeli biznesowych klient - dostawca
Relacje
Zogniskowanie
Interakcje
Oczekiwany
poziom
zaufania
Poziom
współpracy
Charakterystyka
Model transakcyjny
Koszty i efektywność
Minimalny –
pojedyncza
transakcja
Duży wybór i łatwy dostęp, nie
ma potrzeby budowania relacji
Ekonomia skali, łatwość Negocjowane warunki umowy,
transakcji
ustalenia ceny
Niski –
zautomatyzowany
tam, gdzie to jest
możliwe
Średni – oparty na
cenie lub specyfikacji
Średni – zwykłe
warunki i
uzgodnienia
cenowe
Uzgadniane lokalnie,
nastawione na uzyskanie efektu
skali
Możliwości, zasoby,
umiejętności oraz
posiadana technologia
Wysoki – ustalony w
długoterminowej
umowie
Wysoki –
określony w
umowie, znaczący
poziom kosztów
Integracja w ramach jednostki
biznesowej, nastawione na
kreowanie wartości dodanej,
zmiana dostawcy jest kłopotliwa
Integracja
Integracja
Dłuższy okres współpracy
Integracja –
nastawienie na
współpracę i „WinWin”
Integracja –
zachowanie,
jakby stanowiły
jedną
organizację
Wynik zależny od wspólnego
wysiłku obydwu stron, obie
strony partycypują w
osiąganych korzyściach,
długookresowe relacje
Dostawca prostej
usługi
Dostawca
zaakceptowany
Preferowany
dostawca
Standardowe warunki, stała
cena
Umowa, SOW, uzgodnienia
cenowe, możliwy podział
korzyści, SLAs
Model biznesowy rozliczający rezultaty
Rozliczanie
efektów
Vested
Rezultaty lub uzyskanie Nadzór, wynagrodzenie
oczekiwanego poziomu uzależnione od efektów działań,
wynagrodzenie nie jest
zagwarantowane
Wspólne osiągnięcia, Umowa typu Vested,
podział korzyści
struktura zarządzania typu
Vested, wynagrodzenie
uzależnione od osiąganych
wyników, nastawienie na
osiąganie zysków
Model biznesowy oparty o wspólne inwestycje
Partner
inwestycyjny
Zależność od ilości
posiadanych udziałów
Joint Venture, wspólne
inwestycje, nadzór zewnętrzny
nad projektem
Integracjanastawienie na
współpracę
Integracja
– oparte na
posiadanych
udziałach
Legalna zależność,
sformalizowane strategiczne
partnerstwo, M&A
1
Download