Załącznik nr 2 - bip.niegowa.pl

advertisement
Załącznik nr 2
UMOWA
NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO
zawarta w dniu .................................... pomiędzy Zespołem Szkolno –Przedszkolnym w
Sokolnikach reprezentowanym przez: Dyrektora Danutę Suszalską zwaną dalej w treści
umowy Odbiorcą,
a
......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Dostawcą o następującej treści:
§1
Umowę zawarto zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w wyniku wyboru
najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych na czas określony od dnia 02.01.2013 do dnia 31.12.2013 r.
§2
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do 22000 litrów oleju opałowego typu
„Ekoterm Plus” dla Szkoły w Sokolnikach i do 15000 litrów dla Szkoły w Bliżycach (z
możliwością zakupu mniejszej ilości)
wraz z transportem do siedziby szkół
Zamawiającego. Przedmiot umowy musi spełniać następujące parametry:
 wartość opałowa nie niższa niż
- 42,6 MJ/kg
0
 gęstość w temperaturze 15 C nie wyższa niż – 0,860 g/ml
 temperatura zapłonu nie niższa niż
- 580C
 zawartość siarki nie więcej niż
- 0,20 % (m/m)
 zawartość wody nie większa niż
- 200 mg/kg
 zawartość stałych ciał obcych nie większa niż - 24 mg/kg
 lepkość kinematyczne w temp. 20 oC max.
– 6,00 mm2/s
2. Dostawca wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy przedłoży Odbiorcy dokumenty
potwierdzające spełnienie parametrów podanych w pkt. 1
3. Dostawy realizowane będą według potrzeb Odbiorcy w dniach od poniedziałku do piątku
w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Odbiorcę (pismo, fax, telefon) w
godzinach od 8.30 do 15.00.
§3
1. Strony określają maksymalną wartość umowy na:
Wartość netto : ..............................................................................................................zł
Słownie : ...........................................................................................................................
Wartość VAT..................................................................................................................zł
Słownie : ............................................................................................................................
Wartość brutto ...............................................................................................................zł
Słownie : ............................................................................................................................
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku
przekroczenia wartości brutto określonej w § 3 pkt 1.
3. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 2 nie rodzi żadnych skutków
prawnych dla obu stron.
4. Niewykorzystanie przez Odbiorcę w okresie trwania umowy przedmiotu zamówienia do
wartości maksymalnych, określonych w § 3 pkt 1 nie rodzi żadnych skutków ani dla
Odbiorcy, ani dla Dostawcy.
§4
Cena za litr oleju napędowego będzie ustalana wg poniższego wzoru, przy zastrzeżeniu
nieprzekroczenia wartości określonej w § 3 pkt 1:
Cn (zł/litr)=X(zł/m3) /1000-+ n (zł/litr)
Gdzie:
Cn- cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr.
X- aktualna w dniu dostawy cena oleju opałowego lekkiego u producenta ogłoszona na jego
stronie internetowej www. .....................pl, wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w
temp. referencyjnej 15° C
n- stała marża / opust wykonawcy (zł/litr).
Dostawca zobowiązuje się:
1. wywiązać się ze złożonej oferty przetargowej,
2. dostarczać towar posiadający odpowiednie świadectwa oraz spełniający obowiązujące
wymagania i normy jakościowe, na co Dostawca przedstawi odpowiednie dokumenty
na żądanie Odbiorcy,
3. dostosować się do ewentualnych odchyleń wynikających z faktycznych,
nieprzewidzianych potrzeb a realizacją zamówienia.
§6
1. Odbioru dostarczonego towaru dokonywać będzie przedstawiciel Odbiorcy w
obecności przedstawiciela Dostawcy.
2. W przypadku nie wywiązania się z zamówienia złożonego przez Odbiorcę, Dostawca
zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 35 % wartości
zamówionego towaru, bądź uzupełnienie zamówienia w ciągu 6 godzin od
stwierdzenia braków ilościowych.
§7
Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar do Odbiorcy własnym transportem.
§8
1. Na wystawionych dla Odbiorcy fakturach Dostawca wymieni asortyment, cenę
jednostkową i wartość towaru.
2. Za dostarczony towar Odbiorca będzie płacić Dostawcy przelewem w ciągu 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Odbiorcę na konto zgodnie z wystawioną fakturą
Dostawcy.
3. Za nieterminowe uregulowanie należności Dostawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
4. Koszty transportu produktów do Odbiorcy ponosi Dostawca.
5. W przypadku wzrostu ceny na rynku produktów wymienionych w §2 pkt.1 umowy, na
wniosek Dostawcy, po udokumentowaniu przez niego wzrostu ceny rynkowej na
podstawie danych publikowanych przez giełdę zajmującą się obrotem w/w towarów
może nastąpić wzrost ceny przedmiotu zamówienia, za zgodą Odbiorcy.
6. W przypadku obniżenia cen na rynku produktów wymienionych w §2 pkt.1 umowy,
ceny mogą zostać odpowiednio zmniejszone po udokumentowaniu przez Odbiorcę.
§9
Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność (kary umowne) w następujących wypadkach
i wysokościach:
1. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Dostawca zapłaci karę w wysokości
0,1% wartości zamówienia brutto określonego w §3 umowy za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie dostawy, nie więcej
niż 20% ceny brutto określonej w §3 umowy,
2. w razie nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, Odbiorca może odstąpić
od umowy i żądać kary w wysokości 20% wartości zamówienia brutto określonego w
§3,
3. za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności Odbiorca, Dostawca zapłaci karę w wysokości 10% zamówienia
brutto określonego w §3 umowy,
4. za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności Dostawca, Odbiorca zapłaci karę w wysokości 10% wartości
zamówienia brutto określonego w §3 umowy,
5. za zwłokę w płatności faktury Odbiorca zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe licząc od
następnego dnia po terminie płatności.
§ 10
1. Umowę można rozwiązać w każdym terminie za obopólną zgodą lub 1 miesięcznym
wypowiedzeniem jednej ze stron.
2. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z powierzonych obowiązków w
umowie Odbiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym
powiadomieniem Dostawcy z podaniem przyczyn.
§ 11
Ewentualne spory stron będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla
siedziby zamawiającego .
§ 12
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Ewentualne zmiany w treści umowy będą wprowadzane za zgodą obu stron w drodze
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 14
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.
ODBIORCA
DOSTAWCA
Download