Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

advertisement
Potwierdzenie przyjęcia
zamówienia

Dostawca produktu, po otrzymaniu zamówienia,
potwierdza fakt przyjęcia go do realizacji. To
potwierdzenie jest w zasadzie jednoznaczne z
tym, że pomiędzy dostawcą a odbiorcą zawarta
została umowa kupna-sprzedaży, na mocy której
dostawca zobowiązuje się do terminowego
dostarczenia produktu, a odbiorca do zapłacenia
ceny za dostarczony produkt.
Potwierdzenia takiego można
dokonać na trzy sposoby:

jeśli zamówienie złożono minimum w 2 egzemplarzach, potwierdzenie
przybiera formę adnotacji z datą, pieczątką i podpisem na kopii
zamówienia, którą zwraca się odbiorcy, np.Zamówienie przyjęto do realizacji.
20.05.2003
pieczęć i podpis

jeśli zamówienie dostarczono w jednym egzemplarzu, potwierdzenia
dokonuje się w oddzielnym krótkim piśmie o treści podobnej do
adnotacji, jednak rozszerzonej o numer zamówienia, jego datę, znak i
rodzaj zamówionego towaru,
np. Potwierdzamy przyjęcie do realizacji Waszego zamówienia nr 16/11/2001 z
dnia 20 marca 2001 roku na wyroby wędliniarskie.

Bardzo często tekst potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
wydrukowany jest na formularzu zamówienia i wystarczy jedynie we
wskazanym miejscu wpisać datę, złożyć podpis i odcisnąć pieczęć.

Umowa o dostawę w formie aktu sporządzana
jest zwykle na papierze bez nadruku. Przyczyna
tego leży w dużej różnorodności umów. W
umowie kupna-sprzedaży należy podać:
1. Rodzaj umowy (umowa kupna-sprzedaży,
umowa dostawy).
2. Miejsce i datę jej spisania lub zawarcia.
3. Informacje o dostawcy i odbiorcy – nazwa, adres i
ewentualni pełnomocnicy. Dodatkowo należy podać
uprawnione organy tych osób prawnych, za
pośrednictwem których umowa jest zawierana, np.
dostawca – Hurtownia Napojów „PTYŚ”, ul. Kcyńska 57,
63-500 Wiktorowo, reprezentowana przez:
Dyrektora – mgr. Jana Kowalskiego
Gł. Księgowego – mgr Urszulę Niżańską
odbiorca – Przedsiębiorstwo Handlowe „BIEDRONKA”,
ul. Kwiatowa 24, 89-200 Szubin, reprezentowane przez:
Dyrektora – mgr. inż. Adama Nowego
Gł. Księgowego – mgr Janinę Gniot
4. Dokładne informacje o przedmiocie umowy –
określenie towaru, ilości, jakości, ceny, opakowania,
rozmiarów itp.
5. Warunki i termin dostawy – kto i w jakim terminie
dostarczy towar oraz na czyj koszt i czyje ryzyko.
6. Warunki i termin płatności – gotówka, przelew, w jakim
terminie.
7. Warunki reklamacji – termin składania, jakie
wady, braki, jakie dokumenty są wymagane, np.
Reklamacje można składać w ciągu 14 dni od daty
dostawy.
Reklamacje można składać w terminie 7 dni od dnia
wykrycia wady.
Strony ustalają, że w wyniku reklamacji ilościowych i
jakościowych uznanych przez dostawcę, odbiorcy
przysługują następujące uprawnienia:
-odstąpienie od umowy, czyli zwrot wadliwego towaru i
odzyskanie zapłaconej kwoty,
-wymiana towaru na wolny od wad
-obniżenie ceny proporcjonalne do rodzaju i wielkości
wad.
8. Odesłanie w sprawach nieuregulowanych w umowie do
odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego,
np. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie
zastosowania mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
9. Stwierdzenie, w ilu egzemplarzach umowa została
spisana i ile egzemplarzy otrzymały strony,
np.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej z umawiających się stron.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech, jednobrzmiących
egzemplarzach z czego dwa otrzymuje dostawca, a jeden odbiorca.
10. Podpisy stron umowy lub ich pełnomocników.
Ćwiczenie



Wypisz przykładową umowę kupna-sprzedaży.
Otwórz plik umowa kupna sprzedazy
samochodu.doc i uzupełnij luki na czerwono.
Wciel się w rolę kupującego samochód.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards