Ogólne Warunki Sprzedaży PASEDO 1.Postanowienia ogólne 1.1

advertisement
Ogólne Warunki Sprzedaży PASEDO
1.Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich
transakcji handlowych zawartych między firmą PASEDO, zwaną dalej Sprzedającym
a Kupującym i określają ich wzajemne relacje.
1.2. Pod pojęciami „produkt lub produkty” w kontekście niniejszych Warunków
rozumie się każdy towar, który oferuje lub dostarcza firma PASEDO.
2.Ceny i płatności
2.1. Ceny oferowanych produktów ustalone są w EUR. W przypadku płatności w
PLN do cen stosuje się kurs sprzedaży ING Bank Śląski z dnia wystawienia
dokumentów sprzedaży.
2.2. Na życzenie Kupującego faktura może być wystawiona w EUR.
2.3. Ceny ustalone przez firmę PASEDO obowiązują na bazie EXW-Zawiercie i nie
zawierają kosztów transportu. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość
częściowego pokrycia kosztów transportu przez Sprzedającego, w zależności od
wielkości zamówienia oraz odległości.
2.4. W ceny produktów wliczone są koszty opakowania.
2.5. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia 30%
przedpłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a pozostałych 70% nie później niż
w ciągu 3 dni od daty potwierdzenie gotowości zamówionego towaru, na podstawie
faktury pro forma.
2.6. Strony mogą ustalić inne warunki płatności.
2.7. Kwota na fakturze podlega opłacie w całości. Kupujący zobowiązany jest
poinformować niezwłocznie firmę PASEDO o zaistniałych okolicznościach, które
wpływają na niedotrzymanie terminu zapłaty lub zapłaty części kwoty z faktury.
2.8. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wynikającym z faktury
zostaną naliczone odsetki ustawowe.
2.9. Wpłaty dokonywane przez Kupującego zaliczane są w pierwszej kolejności na
poczet faktur najwcześniejszym terminie płatności.
3.Realizacja zamówień
3.1. Wszystkie oferty firmy PASEDO są otwarte. Zamówienia i przyjmowanie ofert
przez kupującego są wiążące.
3.2. Firma PASEDO jest zobowiązana zrealizować zamówienie, w przypadku kiedy
zostało ono przez nią pisemnie potwierdzone.
3.3. W przypadku wykonania zmian w zamówieniu przez Kupującego
potwierdzonym przez firmę PASEDO, zmiany uważa się za zaakceptowane jedynie
po pisemnym potwierdzeniu zmienionego zamówienia przez Sprzedającego.
3.4. Ustne obietnice lub umowy zawarte z pracownikami firmy PASEDO lub też za
ich pośrednictwem są wiążące tylko w przypadku, gdy zostaną potwierdzone
pisemnie.
3.5. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, Sprzedający zobowiązuje się do realizacji
potwierdzonego zamówienia w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia
zamówienia, a w przypadku przedpłaty, licząc od dnia uiszczenia całości uzgodnionej
kwoty.
3.6. W przypadku przedłużenia terminu dostawy firma PASEDO nie zobowiązuje się
do rekompensaty. Jednakże Kupujący ma prawo anulować zamówienie w przypadku,
kiedy firma PASEDO nie wypełni zobowiązania w ustalonym wcześniej terminie.
3.7. W momencie załadunku ryzyko uszkodzenia bądź utraty towaru przechodzi na
Kupującego zgodnie z art. 548 § 1 oraz 544 § 1, dla dostaw na bazie EXW-Zawiercie.
3.8. Firma PASEDO ma prawo zrealizować zamówienie w części i wystawić fakturę
handlową za zrealizowaną część zamówienia.
3.9. Jeśli firma PASEDO nie ma możliwości wypełnienia zobowiązań z powodu
nadzwyczajnych okoliczności (siła wyższa), ma prawo wstrzymać realizację
zamówienia. W takim wypadku Kupujący nie ma prawa domagać się rekompensaty
strat, kosztów, czy też procentów, wynikających z niezrealizowania zamówienia. W
przypadku, kiedy firma PASEDO nie będzie mogła zrealizować zamówienia z
powodu nadzwyczajnych okoliczności, ma prawo anulować zamówienie za pomocą
pisemnego oświadczenia, które będzie dotyczyć części, która nie może zostać
zrealizowana. Jeśli takie okoliczności będą trwać dłużej niż sześć tygodni, wtedy
kupujący ma prawo anulować zamówienie za pomocą pisemnego oświadczenia, które
będzie dotyczyć części, która nie może zostać zrealizowana.
4.Gwarancje i reklamacje
4.1. Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie i dokładnie skontrolować przesyłkę
przy dostawie. Jeśli tego nie uczyni, wszelkie prawa reklamacji ilościowej tracą moc.
Jakakolwiek reklamacja związana z ilością przysłanego towaru powinna być
zanotowana w dokumencie o rozładunku lub w karcie dostawy. Jeśli kupujący nie
dokona reklamacji ilości towaru, to ilość znajdującą się w dokumencie o rozładunku
lub w karcie dostawy uznaje się za prawidłową.
4.2. Firma PASEDO gwarantuje dobrą jakość towaru, który dostarcza. Jednak w
przypadku, kiedy towar dostarczony przez firmę PASEDO posiada defekt powstały w
czasie produkcji lub defekt materiału, wtedy firma PASEDO zobowiązuje się do
wymiany części lub całości towaru, lub może zaproponować obniżenie ceny. Zasada
ta obowiązuje również w przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z
zamówieniem.
4.3. Firma PASEDO nie odpowiada za defekty, które powstały w wyniku (lub też
częściowo w wyniku) normalnego zużycia, nieprawidłowego montażu i
uruchomienia lub też w wyniku nie stosowania się do zaleceń firmy PASEDO, jak
również prób naprawy Kupującego bez zgody firmy PASEDO.
4.4. Wykryte defekty, o których mowa w punkcie 4.2., muszą zostać zgłoszone
Sprzedającemu w pisemnej formie w ciągu 14 dni od daty odbioru dostawy towaru.
Prawo reklamacji traci moc, jeśli nie zostanie ona zgłoszona na czas.
4.5. Koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa Kupujący. W przypadku, gdy
reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający dokona zwrotu tych kosztów.
4.6. Żaden z defektów, które dotyczą części dostarczanych towarów, nie daje prawa
Kupującemu do zrezygnowania z reszty zamawianego towaru.
4.7. Reklamacja nie daje prawa Kupującemu do nieuiszczenia całości bądź części
zapłaty. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający
dokona zwrotu kosztów lub zaproponuje towar wolny od defektów. Decyzję w tej
kwestii podejmą Strony wspólnie.
4.8. Jeśli na produkcie zostanie wykryty defekt, Kupujący zobowiązuje się w miarę
możliwości ograniczyć dalszą stratę, a także wstrzymać się od użytkowania danego
towaru.
5.Postanowienia końcowe
5.1. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym rozstrzygane będą w myśl
prawa Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.
Download