Umowa sprzedaży na próbę

advertisement
Umowa sprzedaży na próbę
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:
(miejscowość)
(data)
...........................................................................................
..........................................................................................,
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
...........................................................................................
........................................................... .............................. ,
zwanym dalej Kupującym.
§1
Sprzedawca sprzedaje Kupującemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
(opis towaru)
za cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).
§2
Sprzedawca wydaje Kupującemu określony w § 1 niniejszej umowy przedmiot sprzedaży na próbę
celem zbadania przez Kupującego jego właściwości.
§3
1. Okres próby wynosi . . . . . . . dni od dnia wydania przedmiotu sprzedaży Kupującemu.
2. W okresie próby Kupujący może zwrócić Sprzedawcy przedmiot sprzedaży bez potrzeby
podawania przyczyny.
§4
1. Przedmiot sprzedaży staje się własnością Kupującego, gdy w okresie próby złoży Sprzedawcy
oświadczenie, że uznaje ten przedmiot za dobry. Jednocześnie ze złożeniem tego oświadczenia
Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę, o której mowa w § 1.
2. Przedmiot sprzedaży staje się własnością Kupującego również wtedy, gdy w okresie próby
Kupujący nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o nieprzyjęciu przedmiotu sprzedaży, przy czym
do jego skuteczności wymagany jest zwrot przedmiotu w ciągu 24 godzin od złożenia tego
oświadczenia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie . . . . . . dni
od upływu okresu próby.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.................... .
Sprzedawca
....................
Kupujący
Download