W SPRAWIE WSPÓŁPRACY PRZY DOSTAWACH ŚRUTU

advertisement
Załącznik nr 2 do zapytania
Z268/2089
UMOWA SPRZEDAŻY NR JZR\..........\2017
Umowa zawarta w dniu : …………………….
Pomiędzy:
.............................
...............................
...............................
Sąd Rejonowy ..................
KRS: ......................
REGON: ................
NIP: .......................
Wysokość kapitału zakładowego:
reprezentowaną przez :
1. ...........................
…………………
2. ...........................
………………....
zwaną w treści umowy „SPRZEDAWCĄ”,
a
„JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE” Sp z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000088012
REGON 276057813
NIP 633-19-71-048
Wysokość kapitału zakładowego: 250.523.500,00 zł
reprezentowaną przez :
1. Rafał Rychter
Prezes Zarządu
2. Tatiana Hajduczek
Z-ca Prezesa Zarządu
zwaną w treści umowy „KUPUJĄCYM”,
o następującej treści
PRZEDMIOT I CEL UMOWY
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków sprzedaży nw. nowych
blach – z datą produkcji nie starszą niż 1 rok:
zwanych w dalszej części umowy „materiałami”, zgodnie z postanowieniami
i zobowiązaniami, wynikającymi z zapisów niniejszej umowy, zawartej na podstawie
procedury przetargowej Kupującego znak: Z268/2089.
§ 2.
Nabycie materiałów następować będzie na podstawie składanych przez Kupującego
zamówień (faksem, e-mailem).
I.
OBOWIĄZKI STRON
§ 3.
1. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
a. Dostarczania materiałów przez cały okres obowiązywania umowy w terminie nie
przekraczającym …. dni od daty złożenia zapotrzebowania, na koszt i staranie
Sprzedawcy, na wskazany na zamówieniu magazyn wydziału Kupującego, w godzinach
pracy magazynów tj. od 600 do 1300.
Strona 1 z 4
b. Dostarczania z każdą partią materiałów dokumentów:
- oryginał faktury VAT / WZ na której winny znaleźć się następujące dane : nazwa
z pełnym oznaczeniem materiału, nr zamówienia, ilość, cena, symbol PKWiU.
- atest producenta 3.1 wg PN-EN 10204.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ
II.
§ 4.
1. Strony ustalają, że każda partia dostarczanego materiału podlegała będzie odbiorowi
ilościowemu i jakościowemu u Kupującego. Ze względu na brak możliwości pełnych
badań jakościowych – odbiór dokonywany będzie na podstawie dokumentów dostawy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo wykonywania u Sprzedawcy własnego audytu
sprawdzającego.
3. Kupujący zastrzega sobie okresowe badanie zakupionych materiałów w jednostkach
specjalistycznych. W przypadku wystąpienia niezgodności w parametrach technicznych
w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji złożonej do dostawy kosztami
badania zostanie obciążony Sprzedawca, a Kupujący zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od umowy i nie dokonania zapłaty za dostawę wadliwej partii.
W przypadku zgodności parametrów technicznych w stosunku do parametrów
określonych w dokumentacji złożonej do przetargu , koszt badań pokrywa Kupujący.
§ 5.
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres – 12 m-cy od daty sprzedaży
materiałów.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Sprzedawca gwarantuje wymianę materiałów z przyczyn wynikłych z uszkodzeń
w transporcie, wad ukrytych w procesie produkcji, niezgodności wymiarów
z dokumentacją techniczną, złej jakości.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 6.
Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane Sprzedawcy w formie pisemnej
bezzwłocznie po odbiorze ilościowym towaru u Kupującego, nie później jednak niż do
3 dni roboczych po otrzymaniu materiału.
Reklamacje jakościowe Kupujący będzie zgłaszał w formie pisemnej najpóźniej
w terminie 7 dni od stwierdzenia jej przyczyny zgodnie z § 5 ust. 3.
Reklamacja zostanie wstępnie przesłana faksem, a następnie oryginał pocztą. Zgłoszenie
faksowe uznaje się za dopełnienie terminu zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, jeżeli
dysponuje on potwierdzeniem jego nadania.
Reklamacje tak jakościowe jak i ilościowe składane przez Kupującego będą rozpatrywane
przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od zgłoszenia.
Reklamacja powinna być załatwiona przez Sprzedawcę w terminie do 5 dni
kalendarzowych od momentu zgłoszenia przez Kupującego. Przez załatwienie reklamacji
rozumie się dostarczenie Kupującemu w miejsce wadliwych – materiałów wolnych od
wad, a w przypadku reklamacji ilościowej, dostarczenie brakującej ilości materiałów.
III.
ROZLICZENIA STRON
§ 7.
1. Dostawa materiałów Kupującemu następować będzie po nw. cenach netto:
Wartość przedmiotu umowy: …………………. zł netto + VAT.
Sprzedawca będzie doliczał podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej
wysokości.
2. Strony oświadczają że są czynnymi podatnikami podatku VAT.
Strona 2 z 4
3. Strony ustalają następujący termin płatności należności – przelew ……. dni od daty
dostarczenia faktury VAT. W przypadku wcześniejszego wpływu faktury od wykonania
świadczenia, termin zapłaty będzie liczony od daty wykonania dostawy.
4. Sprzedawca zobowiązany jest wystawić faktury do 7 dni od daty wykonania dostawy.
5. W przypadku gdy termin płatności będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy,
termin zapłaty ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.
6. Zapłata należności za dostarczone Kupującemu materiały następowała będzie na
podstawie faktur VAT Sprzedawcy.
7. Należności wynikające z powyższej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja,
sprzedaż ) bez zgody Kupującego. Postanowienie powyższe dotyczy należności głównych
jak i ewentualnych odsetek.
IV.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
§ 8.
1. Kupujący może obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub
załatwieniu reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia wad materiału w toku prac produkcyjnych, które to wady
skutkują zwrotem materiału do Sprzedającego, Sprzedający będzie zobowiązany do
zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej obliczonej przez przemnożenie liczby
roboczogodzin poświęconych na pracę przy wadliwym materiale i kwoty 100 zł. Zapłata
kary nastąpi na podstawie sporządzonego przez Kupującego zestawienia obejmującego
powyższe wyliczenie.
3. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto danego
zamówienia, w przypadku odstąpienia przez Kupującego od tego zamówienia, z przyczyn
leżących po stronie Sprzedawcy.
4. W przypadku poniesienia przez Kupującego szkody przekraczającej wysokość kar
umownych , Kupujący może dochodzić odszkodowania od Sprzedawcy na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.
5. Strony ustalają że nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite
niewykonanie postanowień niniejszej umowy w przypadku gdy ich wypełnienie będzie
całkowicie lub częściowo niemożliwe z przyczyn natury „siły wyższej”, jak np. pożar,
powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły
roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. Strona
zgłaszająca przypadek „siły wyższej” zawiadomi natychmiast drugą stronę o zaistnieniu
takiego przypadku na piśmie.
6. Strony ustalają, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Kupującego, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. W przypadku braku wymaganego atestu przy dostawie materiału:
- termin płatności o którym mowa §7 rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia atestu,
- data odbioru materiału będzie przyjmowana zgodnie z datą dostarczenia atestu.
8. Sprzedawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych,
praw autorskich i praw majątkowych osób trzecich.
V.
CZAS TRWANIA ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 9.
1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem stron.
2. Rozwiązanie umowy nie narusza uprawnień Sprzedawcy do otrzymania zapłaty za
dostarczony materiał z uwzględnieniem § 4 ust 3.
Strona 3 z 4
VI.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
§ 10.
1. Strony postanawiają że wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy
rozstrzygane będą polubownie, w drodze rokowań.
2. Spory których nie da się rozwiązać polubownie rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby
Kupującego sąd gospodarczy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
tajemnicy handlowej lub produkcyjnej o jakich powzięły wiadomość w trakcie
wykonywania niniejszej umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia
oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych
negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej
strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł/weszła w związku
z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonaniem umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie
na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez
podmiot dominujący wobec Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. –
Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
§ 12.
Zmiany i uzupełnienia warunków niniejszej umowy dokonywane będą wyłącznie na
piśmie w formie aneksu do umowy, na który obie strony wyrażą bezwarunkową zgodę.
Zmiany dokonywane w innym trybie nie będą ważne i wiążące.
§ 13.
Do spraw w tej umowie nie uregulowanych będą miały zastosowania odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
SPRZEDAWCA
KUPUJĄCY
1.
1. .........................................
1. ............................................
2. ............................................
Strona 4 z 4
Download