umowa kupna- sprzedaży

advertisement
Część 3
UMOWA KUPNA- SPRZEDAŻY
nr.........................................
z dnia..................r.
zawarta pomiędzy.........................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ...................................................................................................................
zwaną dalej Sprzedawcą, a
Jednostką Budżetową Miasta Poznania
Strażą Miejską Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu, plac Kolegiacki 17
Reprezentowaną przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania Waldemara
Matuszewskiego
zwaną dalej Kupującym.
§1
 W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia ........................r. Sprzedawca sprzedaje, a
Kupujący nabywa samochód marki........................... spełniający wymagania zawarte w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
 Sprzedawca sprzedaje samochód fabrycznie nowy i oświadcza, że jest on wolny od wad
prawnych.
§2
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za samochód, o którym mowa w §1 kwotę ......................
złotych brutto (słownie ................................złotych).
2. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 wynosi ......................... złotych brutto
(słownie ................................złotych).
3. Kwota wymieniona w ust. 2 obejmuje zapłatę za przedmiot umowy oraz podatek VAT
według obowiązujących stawek.
4. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Część 3
§3
 Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Kupującego.

O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Sprzedawca zobowiązuje się
zawiadomić Kupującego.
 Faktura Vat przekazana zostanie Kupującemu w dniu wydania przedmiotu umowy.
§4
1. W razie stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który
udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
2. Sprzedawca udzieli gwarancji na zakupione pojazdy:
◦ silnik, podzespoły mechaniczne:
◦ na powłokę lakierniczą:
◦ na perforację nadwozia:
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania Kupującemu przedmiotu umowy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia samochodów będących przedmiotem
niniejszej umowy w terminie 150 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
5. W przypadku niedochowania terminu określonego w ust.4 Sprzedawca zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia do pełnej wysokości poniesionej
szkody.
§5
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, po 1 dla Sprzedającego i 2 dla Kupującego.
Sprzedający:
Kupujący:
Download