umowa sprzedaży - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

advertisement
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu.................................... 2016 r. w Łodzi pomiędzy:
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 91-423 Łódź, ul. Solna 14
reprezentowanym przez:
Dyrektora – mgr inż. Stanisława Jędrykę
zwanym dalej „Sprzedawcą",
a
Panem/Panią/firmą ………………………………………. zam./działającą w ……………………..……….
ul. ……………………………………….. legitymującym się dowodem tożsamości - ……………………..
seria …… nr .......................... wydanym przez .................................................................. 1
NIP .................................................. 2
zwanymi dalej „Kupującym”.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego
używanego samochodu osobowego: ……………………………………………………………… .
§2
Sprzedawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży określony w § 1 umowy stanowi jego własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, a także że nie toczy się żadne postępowanie, którego jest
przedmiotem, a ponadto że nie stanowi on przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły cenę przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 umowy na kwotę: ............... zł brutto
(słownie: …………………………………………………………… zł).
1.
2.
3.
§4
Sprzedawca sprzedaje i wystawia fakturę VAT, a Kupujący kupuje przedmiot sprzedaży określony
w § 1 umowy za kwotę określoną w § 3 tej umowy.
Kupujący oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy dokonał płatności ceny określonej
w § 3 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, a Sprzedawca niniejszy fakt
potwierdza.
Sprzedawca wydaje Kupującemu przedmiot sprzedaży określony w § 1 umowy w dniu zawarcia
niniejszej umowy, co niniejszym Kupujący kwituje.
§5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu sprzedaży określonego w § 1 umowy jest mu znany
i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi
Kupujący.
§7
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z w związku z umową Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał właściwy dla Sprzedawcy sąd
powszechny.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla
każdej ze stron.
Sprzedawca:
1
2
Dotyczy osoby fizycznej
Dotyczy firmy
Kupujący:
Download