UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

advertisement
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
zawarta dnia ...................................... pomiędzy:
Panem/Panią ..........................................................................................................................................
zam. w....................................................................................................................................................,
/ adres /
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ..................................
zwanym dalej: "Sprzedawcą"
a
Panem/Panią
................................................................................................................................................................
zam. w ...................................................................................................................................................
/ adres /
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ..................................
zwanym dalej: "Kupującym"
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje używane i przydatne do nauki podręczniki szkolne w
ilościach i o tytułach wykazanych na odwrocie umowy.
Sprzedawca oświadcza, że podręczniki stanowią jego własność i nie są obciążone prawami na rzecz
osób trzecich.
§2
,
Kupujący zapłacił Sprzedawcy za podręczniki, o których mowa w § 1 cenę netto w
wysokości .................................. ( słownie
złotych.............................................................................................. ).
§3
Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór podręcznika/ów.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§5
Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
______________________
Sprzedawca
______________________
Kupujący
Uwaga!
Umowa jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych do kwoty 1000,00 zł. Powyżej
ww. kwoty jest opodatkowana stawką 2% od ceny sprzedaży. W przypadku zwolnienia umowa
podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, w celu potwierdzenia zwolnienia.
Nazwy zakupionych podręczników:
1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................
6. ...............................................................................................................................
7. ...............................................................................................................................
8. ...............................................................................................................................
9. ...............................................................................................................................
10. .............................................................................................................................
Download