WZÓR UMOWY na oprogramowanie

advertisement
WZÓR UMOWY na oprogramowanie
(zamówienie publiczne)
UMOWA nr ………
do części …… postępowania o zam. publiczne
Dnia ......................................... 2012r. w Olsztynie
pomiędzy
Gminą
Olsztyn,
Pl.
Jana
Pawła
II
1
reprezentowanym
przez
…………………………………………………………………….zwanego dalej „Kupującym”,
w imieniu którego działa
………………………………………………………………………….,
a wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą
.............................. z siedzibą przy ...........................................................
(NIP: ………………………………….; Regon ……………………………., KRS…………………………..)
(w przypadku osób fizycznych
……………………………)
nr
………………
z
ewidencji
działalności
gospodarczej
zwaną dalej w treści umowy „Sprzedającym” reprezentowanym przez:
1. Pana ................................................
2. Pana ................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż oprogramowania:
………………………………………………………….
§2
Termin dostarczenia przedmiotu umowy ustala się na: sześć tygodni od daty zawarcia umowy.
§3
Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynosić:
.................. zł (słownie: ......................................... złotych).
Do
kwoty
tej
zostanie
doliczony
należny
podatek
VAT
w
wysokości:
....................
zł
(słownie: .................................złotych, ............................groszy ) .
§4
1.
Należność przysługująca Sprzedawcy zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej po
podpisaniu protokółu odbioru przez obie strony.
2.
Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy
wskazany przez Sprzedającego. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
3.
W przypadku nieterminowego przekazania należności wynikających z umowy Kupujący zapłaci
Sprzedawcy odsetki w ustawowej wysokości.
§5
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1.2. w wysokości 20% wynagrodzenia netto, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Sprzedawca;
1.3. w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu
przedmiotu umowy;
1.4. w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień w
przypadku zwłoki
w usunięciu wad.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego-przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
1. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§7
Umowę sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze stron.
§8
Umowa obowiązuje z dniem podpisania.
KUPUJĄCY:
SPRZEDAWCA:
Download