Projekt umowy. - MGOPS Końskie

advertisement
Załącznik nr 2
Projekt umowy
UMOWA …………..
zawarta w dniu ….2014r. w Końskich pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Końskich ,26 – 200 Końskie, ul. Armii Krajowej 22, zwaną w dalszej części
umowy „Kupującym” reprezentowanym przez:
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich - Lesława
Bartosińskiego
a
…… reprezentowanym przez: ……………………………
§1
Sprzedawca sprzedaje i dostarcza a Kupujący nabywa odzież roboczą dla uczestników staży
na podstawie postępowania do 30 000euro pn. „Zakup odzieży roboczej dla uczestników
staży.”
Asortyment w/w dostawy zgodny jest ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy.
§2
Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi : do 01.09.2014r.
§3
Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto łącznie …. zł.(słownie: …)
Za dostarczony towar należności regulowane będą przelewem w terminie do 30 dni od
przedłożenia faktury na konto Sprzedawcy nr konta : ……….
§4
W przypadku złożenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuję się usunąć wady w terminie
siedmiu dni.
§5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana
do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną:
a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Sprzedający nie odpowiada
w wysokości 20 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy
b) za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace w wysokości odsetek
ustawowych
2.Sprzedający płaci Kupującemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość kar
umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego.
b) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Kupującego do usunięcia wad, lecz nie
więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego.
c) za odstąpienie od umowy przez Kupującego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Sprzedawca – w wysokości
20 % wynagrodzenia umownego.
3.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
do wysokości poniesionej szkody.
§6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nie ważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
SPRZEDAWCA:
KUPUJĄCY:
Download