UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SPRĘŻARKI FERRUA

advertisement
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SPRĘŻARKI FERRUA PROFESSIONAL
spisana w dniu ……………….roku w Chełmie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., z siedzibą w Chełmie przy
ul. ks. Piotra Skargi 11, wpisanym do KRS pod numerem 0000233476, z kapitałem zakładowym
6 055 000,00 PLN, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Marcina Czarneckiego,
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym
zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa sprężarkę Ferrua Professional SBK 45 FT /270
HP 5,5, nr seryjny 1099090001 (typ zbiornika: P27011X, nr seryjny 1583498) zwaną w
dalszej części przedmiotem umowy.
2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi od również przedmiotu zabezpieczenia.
§2
Cena za przedmiot umowy opisany w § 1 pkt. 1 wynosi ……………..… zł.(słownie:
………………………………………zł ).
§3
1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie odebrany przez Kupującego z siedziby
Sprzedającego.
2. Koszt odbioru i transportu do siedziby Kupującego ponosi Kupujący.
3. Sprzedający przekazuje, a Kupujący przyjmuje przedmiot umowy zgodnie z opisem § 1 oraz
oświadcza, że nie wnosi uwag do jego stanu technicznego.
§4
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę całkowitą określoną w § 2 umowy w terminie do 7 dni,
licząc od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedawcy.
3. Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu po wpłynięciu kwoty z § 2 na rachunek
bankowy Sprzedawcy.
1
4. Przedmiot umowy odebrany zostanie przez Kupującego
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.
na
podstawie
protokołu
§5
Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy będącej
przedmiotem umowy.
§6
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§7
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd według siedziby
Sprzedającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) dla Kupującego i 1
(jeden) dla Sprzedawcy.
KUPUJĄCY
SPRZEDAWCA
2
Download