UMOWA ………….. /DAG/R/14 Zawarta w dniu

advertisement
UMOWA
………….. /DAG/R/14
Zawarta w dniu ……………………. we Wrocławiu pomiędzy
Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNIK
65/2006, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50 - 153 Wrocław,
NIP 896-000-60-69 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Zastępcę Dyrektora — Tadeusza Nesterowicza
Główną Księgową – Joannę Domasik
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Kupującym”, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd:
Marka i typ: Ford Transit 100S
Nr. rej. DW4485C
Nr. identyfikacyjny pojazdu: WF0LXXGBVLRU17918
Kolor: czerwony
Pojemność/moc silnika: 2495 cm3 / 51,00 kW
Rok produkcji: 1994
Przebieg w km: 304 810
Liczba miejsc siedzących: 9
Badanie techniczne: nieważne
§2
Pojazd o którym mowa w §1 stanowi własność sprzedającego, jest wolny od wad
prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego
nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi
on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu kwotę
………… brutto (słownie: ………………………………………………………zł.)
płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury VAT
2. Zwłoka Kupującego w zapłacie za zakupiony przedmiot przekraczająca okres 7 dni
upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy.
§4
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez
Kupującego ceny nabycia samochodu.
2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez
Kupującego opłaty za pojazd.
3. Miejscem wydania pojazdu będzie Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl.
Powstańców Warszawy 5, Wrocław
4. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez Kupującego i Sprzedającego.
§5
1. Kupujący oświadcza że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §1
niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych
pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu
rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.
§6
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także
koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w
tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
………………………………
Sprzedający
……………………………………
Kupujący
Download