umowa kupna - sprzedaży samochodu

advertisement
...................................................
(miejscowość i data)
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Sprzedający:
Imię i nazwisko..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego..................................................................................................................
Wydany przez................................................................................................................................................
NIP.................................................................................................................................................................
PESEL...........................................................................................................................................................
Kupujący:
Imię i nazwisko..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego..................................................................................................................
Wydany przez................................................................................................................................................
NIP.................................................................................................................................................................
PESEL...........................................................................................................................................................
Art. 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model.................................................................................................................................................
nr nadwozia.....................................................................................rok produkcji.........................................
nr silnika ......................................................................................... nr rejestracyjny......................................
uwagi.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
1
2
Art. 2
Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz
praw osób trzecich.
W szczególności Sprzedający oświadcza i gwarantuje, iż żadna osoba trzecia nie zgłosiła
roszczeń do pojazdu, ani nie jest mu wiadome, by jakiekolwiek takie roszczenia istniały lub
miały powstać; pojazd nie został zajęty, ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, w tym nie
jest obciążony zastawem rejestrowym.
Art. 3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ...................................................................................
słownie ..........................................................................................................................................................
Art. 4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.
Sprawdź samochód przed zakupem razem z nami!
www.motoraporter.com
1
2
Art. 5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego pojazd jest w pełni sprawny i nadaje się do
umówionego użytku, ponadto nie posiada żadnych wad ukrytych, a w szczególności
uszkodzeń powypadkowych, nie stanowi też własności ani współwłasności tudzież przedmiotu
zabezpieczenia innych osób.
Art. 6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy obciążają Sprzedawcę, przy czym zgodnie art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, koszty podatku od czynności cywilnoprawnej obciążają Kupującego.
1
2
1
2
3
Art. 7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem,
przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
kodeksu cywilnego.
W szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
prawne pojazdu, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem i
nabywa pojazd od przedsiębiorcy, Sprzedawca, odpowiada za niezgodność pojazdu w chwili
jego wydania z umową.
Pkt. 8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszelkie spory powstał na gruncie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.
Sprawdź samochód przed zakupem razem z nami!
www.motoraporter.com
Download