Umowa wyłączająca pojazd z majątku wspólnego małżonków

advertisement
umowa darowizny pojazdu zawarta między małżonkami
UMOWA DAROWIZNY
Zawarta w ………………………….. dnia ………………………………….. pomiędzy:
Darczyńcami, tj.:
…………………………………, PESEL: ………………………………, zamieszkała/y ………………………..,
(dane jednego małżonka)
……………………………..…, PESEL: ……………………….……., zamieszkała/y ………………………… .
(dane drugiego małżonka)
Obdarowanym, tj.:
a ………………………………………., PESEL: ……………………., zamieszkała/y …………………………. .
(dane małżonka, który ma być właścicielem pojazdu)
Przedmiotem darowizny jest pojazd marki ………………………………, o numerze nadwozia
……………….. i numerze rejestracyjnym …………………………………. .
Małżonkowie: ……………………………………………… i ………………………………………………………..
(dane obydwu małżonków)
zgodnie oświadczają, że są jedynymi właścicielami ww. pojazdu, będącego przedmiotem
darowizny.
Małżonkowie wspólnie darują ww. pojazd z majątku wspólnego na odrębny majątek
jednego z małżonków, tj. …………………………………………………………….. .
(dane małżonka, który ma być właścicielem pojazdu)
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą mieć
przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
(umowa może być rozszerzona o inne ustalenia w zależności od potrzeb stron, np. że pojazd nie jest obciążony, kto pokrywa
koszty utrzymania pojazdu, itp.).
Darczyńcy
………………………..
Obdarowany
……………………………..
(podpis)
(podpis)
Download