typ-wyznaniowy-i-warunki

advertisement
2
Typ wyznaniowy polega na przejęciu przez prawodawcę - regulacji norm praw wyznaniowych i
wyłącznej jurysdykcji sądów wyznaniowych w sprawach małżeńskich
ślub był tylko możliwy dla wyznaniowców
przetrwał w Rosji do 1917 i w Polsce właściwie - do końca II RP (na terenie zaboru ros.)
poza wymienionymi wyznaniami - odrębne regulacje mieli jeszcze wyznawcy Islamu i Żydzi A.
wyznanie grecko-rosyjskie - uprzywilejowane (jako podstawowe wyznanie cesarstwa) 1.Warunki
zawarcia: ślub podlega prawu cywilnemu cesarstwa, forma ma charakter wyznaniowy
18 lat dla M, 16 dla K
wzajemne zgodne oświadczenie woli obu stron
pozwolenie rodziców/zwierzchników dla wojskowych/panów w przypadku chłopów 2. Przeszkody:
szaleni i obłąkani
trwanie w innym związku
trzykrotne wcześniejsze zawarcie małżeństwa
ukończone 80 lat
niemożność zawarcia ślubu z osobą wyznania innego niż chrześcijańskie
pokrewieństwo zgodnie z ustawodawstwem grecko- rosyjskim (5 stopień w linii bocznej wg
komutacji kanonicznej) 3. Ustanie małżeństwa zesłanie
zesłanie na roboty
kara dożywotniego pozbawienia wolności
skazanie na śmierć małżonka
nieobecność małżonka przez 5 lat
rozwód w oparciu o przesłanki grecko-rosjyskiego wyznania 4. Jurysdykcja (kto orzeka o
rozwodzie) sprawują je instytucje wyznania grecko-rosyjskiego B. rzymsko-katolickie 1.Warunki
zawarcia ślub zawiera się wyłącznie w obliczu kościoła
18 dla M, 16 dla K
wzajemne i zgodne oświadczenie woli
pozwolenie rodziców/opiekunów/zwierzchników wojskowych, gdy M nie ma skończonych 21
konieczna zdolność do prokreacji 2. Przeszkody: różność religii (nie-wyznania)
wielożeństwo
złożenie ślubów/wyższe święcenia
przestępstwo względem małżonka
pokrewieństwo i powinowactwo
nieprzystojność publiczna (np. marnotrawstwo) 3. Ustanie małżeństwa brak instytucji rozwodu tylko śmierć lub
orzeczenie o nieważności przez władze duchowną
wstąpienie do zakonu i złożenie ślubów czystości przez małżonka, ale gdy małżeństwo nie zostało
skonsumowane 4. Jurysdykcja sądy duchowne C. grecko-unickie - bardzo podobne do rzymskokatolickiego (załóżmy, że takie same) 1.Warunki zawarcia 2. Przeszkody:
3. Ustanie małżeństwa
4. Jurysdykcja (kto orzeka o rozwodzie)
sądy duchowne D. ewangelicko-augsburskie i ewangelicko-reformowane
(…)
… nie ma 21 lat
2. Przeszkody:
różność religii
wielożeństwo
przestępstwo
pokrewieństwo i powinowactwo
3. Ustanie małżeństwa
śmierć
rozwód - przesłanki: a) cudzołóstwo b) złośliwość względem małżonka c) 5 letnia nieprzytomność nieobecność małżonka d) impotencja e) choroba zakaźna, odrażająca lub nieuleczalna f)
pomieszanie zmysłów g) prowadzenie życia rozwiązłego (seksualnie ale i ekonomicznie) h)
postępowanie gwałtowne wzbudzające obawę o życie i) udowodniony zły zamiar małżonka
pozbawienia honoru, wolności, urzędu, rzemiosła -> zaczyna kształtować się odmowa zeznań (by
nie pogrążać małżonka) j) przestępstwo przeciw naturze pociągające za sobą karę więzienia ->
homoseksualizm, dzieciobójstwo, sodomia, matkobójstwo, zoofilia
4. Jurysdykcja (kto orzeka o rozwodzie)
sądy duchowne - konsystorz ewangelicki
…
Prawo małżeńskie osobowe II
Prawo osobowe małżeńskie 2
Prawo małżeńskie osobowe
Prawo małżeńskie w II RP
Forma małżeństwa według prawa kanonicznego
Prawo osobowe małżeńskie 3
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download