System Ubezpiecze

advertisement
Zdarzenia komunikacyjne
Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych jest objęta
odpowiedzialność cywilna każdej osoby,
która kierując pojazdem mechanicznym w
okresie trwania odpowiedzialności
ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w
związku z ruchem tego pojazdu.

Najważniejsze! Sprawdź:
◦
◦
◦
◦
◦
Czy sprawca posiada ubezpieczenie
W jakim ZU zostało zawarte
Numer polisy
Numer rejestracyjny pojazdu
Dane osobowe kierującego
Jeśli w zdarzeniu nikt nie ucierpiał (brak rannych), nie
ma obowiązku wzywania policji, wystarczy spisanie
oświadczenia o wypadku.



Spisane przez sprawcę przyznanie się do
spowodowania wypadku
Na jego podstawie poszkodowany może
ubiegać się o odszkodowanie
Można także skorzystać z gotowego
formularza.
Oświadczenie - wzór


Spisać dokładną datę i miejsce zdarzenia
Fotografie:
◦ miejsca zdarzenia
◦ uszkodzeń w pojazdach

Spisać dane świadków zdarzenia


Kontraktowa (art. 471 i nast. k.c.) – odpowiedzialność
wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, występuje w przypadku istnienia stosunku
prawnego, nie ma obowiązku udowadniania winy, ale
dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności poprzez
wykazanie, ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło na skutek niezależnych przez
niego okoliczności
Deliktowa (art. 415 i nast. k.c.) – odpowiedzialność
wynikająca z niewłaściwego zachowania/popełnienia czynu
niedozwolonego, niezależnie od występowania stosunku
prawnego; „szkoda z tytułu czynu niedozwolonego na
zasadzie winy, także odpowiedzialność na zasadach
ogólnych – kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę,
obowiązany jest to jej naprawienia”


Zasada winy – najczęstsze przypadki, należy
udowodnić kto spowodował wypadek (kto jest
winny); bezprawność lub zaniechanie; wina i
szkoda połączone związkiem przyczynowym
Zasada ryzyka – opiera się na założeniu, że
osoba odpowiedzialna nie ma pełnego wpływu na
działanie (siły przyrody, osoba podległa); przede
wszystkim sytuacje, w których uczestniczy jeden
pojazd (np. potrącenie pieszego), także
roszczenia osób trzecich (np. pasażerów) przy
zderzeniu pojazdów; ważne jest określenie
przyczyny powstałej szkody (czy powstała na
skutek ruchu pojazdu), a nie winy kierowcy.


Odpowiadają na zasadzie winy
Jeśli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi
kilku sprawców (a co za tym idzie – ich ZU),
ZU pokrywa powstałe szkody proporcjonalnie
do tego w jakiej części sprawca przyczynił się
do zdarzenia.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych uruchomione zostaje w
chwili zgłoszenia się poszkodowanego
do ZU.


1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie
30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub
uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym
mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości
odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w
terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o
szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od
toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.


Jeśli wyrządzona szkoda powstała na skutek
ruchu pojazdu
Ruch pojazdu dotyczy:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Fizyczny ruch pojazdu
Wsiadanie i wysiadanie
Załadowanie i rozładowanie
Zatrzymanie
Postój
Garażowanie

Do wysokości sumy gwarancyjnej
(od 11 czerwca 2012r.):
◦ w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem
bez względu na liczbę poszkodowanych;
◦ w przypadku szkód w mieniu - szkody w mieniu –
1 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem
bez względu na liczbę poszkodowanych.



Odszkodowanie z tytułu poniesionych
kosztów - np. naprawa pojazdu, holowanie
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jednorazowe świadczenie mające złagodzić
cierpienia fizyczne i psychiczne
Zwrot kosztów związanych z wypadkiem np. leczenie i rehabilitacja, opieka, adaptacja
mieszkania, przygotowanie do wykonywania
nowego zawodu


Renty uzupełniającej - wyrównanie różnicy w
dochodach
Jednorazowe odszkodowanie – głównie w
przypadku gdy poszkodowany stał się
inwalidą, a jednorazowe świadczenie pozwoli
mu na wykonywanie nowego zawodu,
rozpoczęcie działalności gospodarczej
(wykorzystując to świadczenie traci się
możliwość korzystania z renty uzupełniającej)


Rentę na zwiększone potrzeby – środki na
poprawę stanu zdrowia związane z
leczeniem, rehabilitacją, opieką, odżywianiem
Zwrot utraconych zarobków – w przypadku
krótszych okresów niesprawności do pracy




Odszkodowania – jeśli śmierć spowodowała
znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
Zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu
Renty alimentacyjnej – gdy zmarły miał
obowiązki alimentacyjne
Zadośćuczynienia – pieniężne, jednorazowe
świadczenie mające złagodzić cierpienia


Jeśli szkoda wyrządzona została przez
nieubezpieczonego posiadacza pojazdu lub
niezidentyfikowany pojazd mechaniczny
szkodę należy zgłosić do dowolnego ZU
oferującego ubezpieczenie OC (w praktyce
każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG)
Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić
przyjęcia zgłoszenia takiej szkody
Dziękuję
Download