wyklad-wartosc-ubezpieczenia

advertisement
WARTOŚĆ UBEZPIECZENIA MOŻNA USTALIĆ W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH:
wg wartości nowej - idea ubezpieczenia polega na tym, że ubezpieczenie pozwala odtworzyć
przedmiot majątkowy dzięki wypłacie odszkodowania, którego wysokość nie odpowiada wartości
rzeczywistej lecz wartości nowego przedmiotu. Przesłanką jest m.in. umożliwienie kontynuowania
działań gdy podmiot gospodarczy nie jest w stanie zakupić nowej maszyny. Najczęściej Zakład
Ubezpieczeń stawia warunek, iż stopień zużycia przedmiotu ubezpieczenia nie powinien
przekroczyć 40% wartości nowej. Ustalając wartość nowa należy uwzględnić wszystkie koszty aby
odtworzyć albo koszty, które trzeba ponieść przy kupnie nowego podobnego do przedmiotu
ubezpieczeniowego. W polisie ustala się ją na pierwszy dzień ubezpieczenia. Mogą się zmienić ceny
gdy nastąpi szkoda i powstałoby niedoubezpieczenie. Istnieją dwa rozwiązania aby uniknąć tych
zmian:
klauzula inflacyjna,
w przypadku budynków i budowli dopuszcza się maksymalny procent wzrostu wartości
odtworzeniowej w okresie obowiązywania polisy oraz dodatkowo w tzw. prawdopodobnym
maksymalnym okresie odtworzenia od daty wygaśnięcia polisy,
wg wartości rzeczywistej - najczęściej wartość ubezpieczenia ustala się na podstawie różnicy:
wartość rzeczywista (techniczna) = wartość nowa - zużycie faktyczne
Klauzula inflacyjna również jest tutaj stosowana, ale w praktyce w granicach 5% nie stosuje się tej
klauzuli. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie kosztów potwierdzonych rachunkami,
kosztów które zostały poniesione na przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody. Maksymalna
wysokość odszkodowania to suma ubezpieczeniowa,
wg wartości księgowej brutto - wartość początkowa mienia z uwzględnieniem kolejnych
przeszacowań jego wartości,
wg wartości upłynnienia - stosuje się gdy stopień zużycia majątku jest na tyle duży, że nie pozwala
na dalsze stosowanie. W takim przypadku wartość ta to cena sprzedaży tych produktów (wartość
rynkowa).
Odszkodowania = wartość upłynnienia oszacowanej na dzień szkody pod warunkiem, że nie nastąpi
niedoubezpieczenie,
wg wartości otaksowanej - rzadko stosowana, ustalana na podstawie taksy (ocena dokonana przez
rzeczoznawców powołanych przez Zakład Ubezpieczeń lub ubezpieczającego). Wartość ta może
być równa wartości przedmiotu ubezpieczeniowego nowego. Stosowana gdy przedmiot
ubezpieczenia ma jakieś dodatkowe walory np. artystyczne, kolekcjonerskie. Wartość ubezpieczenia
majątkowego budynków, które są w stanie remontu, budowy czy przebudowy ustala się na
podstawie wartości kosztorysowej.
REGRES - w stosunku do sprawcy szkody. Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek wypłacenia
odszkodowania nawet gdy osoba trzecia (sprawca szkody) jest zobowiązany do naprawienia tej
szkody. Z chwilą gdy to uczyni przechodzą na niego prawa przysługujące ubezpieczającemu od
osób trzecich z tytułu wyrządzenia szkody. Jeżeli odszkodowanie pokryło tylko część szkody,
ubezpieczający ma pierwszeństwo w zobowiązaniu przed Zakładem Ubezpieczeń.
Wykład - zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej
Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie
Prawo handlowe - ubezpieczenia majątkowe
Suma ubezpieczeniowa - wykład
Odszkodowania i ich podział
Świadczenie ubezpieczeniowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download