samouczek ubezpieczeniowy

advertisement
Strona 1 z 4
_____________________________________________________________________________
SAMOUCZEK UBEZPIECZENIOWY
Ubezpieczenie
Ubezpieczający
Ubezpieczony
Ubezpieczyciel
Polisa
ubezpieczeniowa
Broker
ubezpieczeniowy
instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę powstałą
w wyniku zdarzenia losowego, stosunkowo niewielką, ale pewną stratą składką ubezpieczeniową. Synonimem słowa ubezpieczenie jest
asekuracja.
strona (podmiot) umowy ubezpieczenia, na wniosek której udzielana jest
ochrona ubezpieczeniowa i która za tę ochronę zobowiązana jest do
opłacenia składki.
w ubezpieczeniach obowiązkowych - strona (podmiot) ubezpieczenia,
której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa i która opłaca składkę.
W ubezpieczeniach dobrowolnych oznacza osobę, której majątek lub ona
sama (a dokładniej jej życie, zdrowie lub zdolność do pracy) są objęte
ochroną ubezpieczeniową. W takim znaczeniu jest on najczęściej osobą
uprawnioną do świadczeń .
inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe, asekurator.
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony
przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące
ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu
i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.
osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się doradztwem w zakresie
ubezpieczeń. Broker nie jest związany z żadnym towarzystwem
ubezpieczeniowym.
Okres
ubezpieczenia
czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
Ochrona
ubezpieczeniowa
zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania lub
świadczenia wskazanej osobie w przypadku zaistnienia zdarzenia, które
wywołało określone skutki objęte umową.
Ogólne warunki
ubezpieczeń
(OWU)
przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu
lub rodzaju. Ustalają obowiązki stron umowy ubezpieczenia.
kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w razie
Odszkodowanie
wystąpienia szkody w ubezpieczanym majątku pod warunkiem, że
ryzyko jej wystąpienia objęte było umową.
odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie
przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej
Odpowiedzialność
naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu
cywilna
niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).
Składka
kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi
ubezpieczeniowa ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową.
górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza
Suma
to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej
ubezpieczenia
kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana
1
SUPRA BROKERS®
53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 46/12, tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 4
_____________________________________________________________________________
Suma
gwarancyjna
System
ubezpieczenia na
pierwsze ryzyko
System
ubezpieczenia na
sumy stałe
jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego
majątku. W ubezpieczeniach obowiązkowych ocenę wartości
ubezpieczanego majątku przeprowadza zakład ubezpieczeń w
porozumieniu z ubezpieczonym. W dobrowolnych zaś oceny dokonuje
sam ubezpieczony.
górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń
objętych ubezpieczeniem, zaistniałych w okresie ubezpieczenia (suma
gwarancyjna na wszystkie zdarzenia).
W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczający może określić podlimit
sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności za
jedno zdarzenie – tzw. suma gwarancyjna na jedno zdarzenie.
najczęściej stosowany w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem
i rabunku. Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia taką wartość mienia
ruchomego, która odpowiada przewidywanej maksymalnej stracie w
wyniku jednego zdarzenia. Jeżeli wysokość szkody przekroczy sumę
ubezpieczenia to odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do wysokości
tej sumy.
standardowo stosowany w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń
losowych. Ubezpieczeniu podlega cała wartość mienia.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników medycznych
i zakładów opieki zdrowotnej.
Z założenia funkcją tego ubezpieczenia jest kompensacja finansowych strat jakie mógłby
ponieść podmiot lub osoba udzielająca świadczeń medycznych w wyniku wyrządzenia
szkody osobie trzeciej w trakcie udzielania tych świadczeń i zgłoszenia roszczenia o jej
naprawienie. Roszczenia tego typu oparte są na odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego
(art.415 i nast. albo art. 471 i nast.). Z drugiej jednak strony fakt posiadania takiego
ubezpieczenia daje gwarancje pacjentowi uzyskania stosownego odszkodowania w przypadku
zaistnienia szkody. Z punktu widzenia podstawy prawnej zgłoszonego roszczenia możemy
wyróżnić dwa typy odpowiedzialności:
a. odpowiedzialność ex delicto (z tytułu czynu niedozwolonego),
b. odpowiedzialność ex contracto (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.
W ramach czynności związanych z udzielaniem świadczeń medycznych obydwa rodzaje
odpowiedzialności przeplatają się wzajemnie, dlatego też niektóre zakłady ubezpieczeń
w konstrukcji tego ubezpieczenia zrezygnowały z tradycyjnego podziału na odpowiedzialność
deliktową i kontraktową i obejmują ochroną ubezpieczeniową całość czynności związanych
z udzielaniem świadczeń medycznych (z wyjątkiem stosownych wyłączeń opisanych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia).
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach czasowych:
2
SUPRA BROKERS®
53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 46/12, tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 4
_____________________________________________________________________________


ochrona ubezpieczeniowa ZDARZEŃ ZASZŁYCH (ZALECANA) – towarzystwo
udziela ochrony z tytułu zdarzeń powodujących szkodę, zaszłych w okresie
ubezpieczenia, zgłoszonych po raz pierwszy do towarzystwa w ustawowym okresie
zgłaszania
roszczeń
odszkodowawczych
z
odpowiedzialności
cywilnej
ubezpieczającego,
ochrona ubezpieczeniowa – ROSZCZEŃ ZGŁOSZONYCH (NIE ZALECANA) towarzystwo udziela ochrony z tytułu roszczeń zgłoszonych po raz pierwszy w okresie
ubezpieczenia, o ile zdarzenie powodujące szkodę zaszło po dacie początkowej,
rozumianej jako data rozpoczęcia odpowiedzialności towarzystwa w pierwszej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej przez ubezpieczającego
z danym towarzystwem, przy zachowaniu takich samych warunków i ciągłości
ubezpieczenia, w przypadku zmiany warunków lub przerwania ciągłości
ubezpieczenia, za datę początkową uważa się datę rozpoczęcia odpowiedzialności
towarzystwa w nowej umowie. Jeżeli ubezpieczający zawarł na wcześniejszy okres
ubezpieczenia umowę odpowiedzialności cywilnej z towarzystwem opartą na zasadzie
roszczeń zgłoszonych i była ona kontynuowana w sposób nieprzerwany, ochrona
ubezpieczeniowa rozciąga się także na roszczenia za szkody, których przyczyna zaszła
przed rozpoczęciem bieżącego okresu ubezpieczenia, lecz po rozpoczęciu okresu
ubezpieczenia w pierwszej z tych umów zawartych z danym towarzystwem
Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe będące następstwem wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego. Istotą tego ubezpieczenia jest transfer ryzyka związanego z roszczeniem
zgłoszonym przez pracownika w związku z przebytym wypadkiem do pracodawcy na zakład
ubezpieczeń. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń włącza się w momencie, gdy wartość
roszczenia przekracza sumę wypłaconego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z tytułu opłacania składki wypadkowej. Jeżeli pracownik uzna, że
odszkodowanie wypłacone z ZUS jest niewystarczające, wówczas ma prawo zwrócić się
z roszczeniem o zadośćuczynienie do pracodawcy. Pracodawca chroniąc się przed
nadmiernymi kosztami z tym związanymi może skorzystać z tego typu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.
Przedmiotem ubezpieczenia są straty w mieniu poniesione przez ubezpieczonego w wyniku
pożaru lub innych zdarzeń losowych. W wersji standardowej obejmuje szkody powstałe
w wyniku ognia, eksplozji, uderzenia pioruna i upadku statku powietrznego (FLEXA).
W zakresie pełnym może zostać rozszerzone o powódź, szkody wodno-kanalizacyjne,
trzęsienie ziemi, huragan, ulewę nawalną etc. W konstrukcji tego ubezpieczenia szczególną
uwagę należy zwrócić na ustalenie właściwych sum ubezpieczenia, na które ubezpieczamy
posiadane mienie (zalecana – wartość księgowa brutto).
3
SUPRA BROKERS®
53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 46/12, tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 4
_____________________________________________________________________________
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Zawierane może być w dwóch podstawowych systemach:
a) na sumy stałe,
b) na pierwsze ryzyko.
W systemie na sumy stałe obowiązują te same reguły, co w ubezpieczeniu od ognia i innych
żywiołów. W przypadku gdy podamy zaniżoną wartość całego, posiadanego mienia możemy
narazić się na niedoubezpieczenie. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby w trakcie włamania
skradziono całe posiadane mienie dużej jednostki gospodarczej (np. szpitala). W związku
z powyższym zalecanym systemem jest system na pierwsze ryzyko.
W tym systemie nie musimy podawać pełnej wartości mienia jakie może znajdować się
w naszym posiadaniu w okresie ubezpieczenia, szacujemy natomiast wartość maksymalnej
szkody w wyniku jednego włamania z kradzieżą lub rabunku i na taką wartość się
ubezpieczamy. W wyniku tego rozwiązania bez względu na przedmiot kradzieży
ubezpieczyciel zwróci nam pełną wartość szkody pod warunkiem oczywiście, że mieści się
w granicach podanej przez nas sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Jest to nowoczesne ubezpieczenie coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach
korzystających z zaawansowanych technologii. Zbudowane jest na podstawie polisy all risks
i swoim zakresem obejmuje wszelkie ryzyka. Do najważniejszych należą:
a) działanie człowieka (zaniedbanie, brak kwalifikacji, błąd w obsłudze, kradzież, rabunek,
dewastacja,
b) działanie wody (powódź, szkody wodociągowo - kanalizacyjne, opady atmosferyczne,
wilgoć),
c) zdarzenia losowe ( pożar, uderzenie pioruna, implozja wiatr, grad, lawina etc.),
d) szkody techniczne i technologiczne (wahanie napięcia prądu, spięcie, spieczenie,
skwarzenie, prąd indukcyjny, wady materiałowe, wady konstrukcyjne).
Istotą ubezpieczenia jest objęcie ochrona ubezpieczeniową konkretnie wskazanego sprzętu
znajdującego się w miejscu ubezpieczenia od szkód rzeczowych do wartości odtworzeniowej.
Ważne jest, by ubezpieczający podał aktualną cenę nabycia nowego sprzętu tego samego
typu lub tej samej klasy dostępnego na rynku według cen autoryzowanych dealerów firm
elektronicznych. W przypadku gdy poda wartość niższą, narazi się na niedoubezpieczenie.
4
SUPRA BROKERS®
53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 46/12, tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards