instytucje-ubezpieczeniowe-infor

advertisement
16
SPIS TREŚCI
Część pierwsza - wstęp
Podstawowe pojęcia
Cena usługi ubezpieczeniowej
Funkcje ubezpieczeń
Klasyfikacja ubezpieczeń
Klienci firm ubezpieczeniowych
Część druga - Firmy na rynku polskim
Rodzaje ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych oferowane przez firmy ubezpieczeniowe
Giganci polskiego rynku
Sytuacja na rynku ubezpieczeń
Fundusze emerytalne
Załączniki
Tabela radz. ub. udział w rynku poszczególnych funduszy emerytalnych - wykres
ubezpieczenia majątkowe - raport
ubezpieczenia na życie - raport
„FIRMY UBEZPIECZENIOWE” Ubezpieczenie - to multiregulator procesów rozwoju gospodarki
narodowej zakłócanych przez zdarzenia losowe - klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt
regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub
fizyczne) korzystające z tego regulatora.
Ubezpieczony - to osoba, której majątek, życie, zdrowie i zdolność do pracy są objęte ochroną
ubezpieczeniową.
Ubezpieczający - to osoba prawna lub fizyczna, występująca w stosunku ubezpieczenia, która
zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia lub świadczenia ubezpieczeniowego w razie
nastąpienia określonego zdarzenia losowego.
Składka ubezpieczeniowa - to, należność, którą ubezpieczony lub ubezpieczający są zobowiązani
zapłacić ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę.
II. Cena usługi ubezpieczeniowej:
Cena to następny element, który należy wziąć pod uwagę i dokładnie określić przed
wprowadzeniem produktu czy usługi na rynek. O cenie usług ubezpieczeniowych, czyli wysokości
składki, decydują między innymi: ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych
okoliczności czy szkody, od których klient chce się ubezpieczyć, rodzaj ubezpieczenia w niektórych
ofertach ubezpieczeń, wiek ubezpieczającego. Najczęściej jednak firmy ubezpieczeniowe
wykorzystują taryfy ubezpieczeń jako jedno z narzędzi konkurowania z innymi firmami oferującymi
takie same usługi. Przykładem może być proponowanie dogodniejszych, niż to robią konkurenci,
zniżek w ubezpieczeniach samochodów przy jeździe bezkolizyjnej, począwszy już do pierwszego
roku użytkowania pojazdu,(PZU - Zielona Karta „gratis”), lub niższych taryf od każdego miliona
przy ubezpieczaniu mieszkań. Zniżki w podstawowej składce udziela się więc np. za szczególne
cechy ubezpieczonego dobra (np. za system alarmowy w mieszkaniu), cechy użytkownika danego
dobra (np. wiek, płeć), czy też lojalność wobec firmy ubezpieczeniowej.
(…)
… i dobrowolne.
Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
ubezpieczenia budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń
losowych,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
inne ubezpieczenia przewidziane z mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przedmiotów eksploatujących urządzenia jądrowe, odpowiedzialności cywilnej armatorów morskich
za tzw. szkody olejowe, ubezp. odpowiedzialności cywilnej osób zagranicznych wykonujących
roboty budowlane lub montażowe związane z prowadzeniem tych robót.
Natomiast do podstawowych ubezpieczeń dobrowolnych (umownych) zalicza się:
ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
ubezpieczenie mienia w transporcie,
ubezpieczenie autocasco (AC),
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wybranych zawodów.
Poza wymienionymi istnieją jeszcze ubezpieczenia majątkowe mniej popularne i rzadko stosowane.
Są to: ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń…
…, że jeżeli dojdzie do fuzji mogą na tym stracić klienci OFE. Przedstawiciele funduszy byli innego
zdania, twierdzili, że klienci stracą wtedy, kiedy fuzji nie będzie i opóźnianie jej działa na szkodę
członków funduszów.
W maju 1998r. UNFE uważał, że na polskim rynku jest miejsce tylko dla 15 funduszy
emerytalnych. W lutym 2000r. na rynku działało 21 otwartych funduszy emerytalnych (wykres na
folii…
Instytucje ubezpieczeniowe
Instytucje ubezpieczeniowe - Ubezpieczenie majątkowe
Marketing ubezpieczeń - Ustawa
Ubezpieczenia na życie - historia, rola i funkcje
Historia ubezpieczeń na życie
Marketing ubezpieczeń
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download