Pytania na egzamin mgr. prof. Orlicki

advertisement
Dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Seminarium magisterskie
Prawo cvwilne - prawo ubezpieczeniowe - ochrona konsumentów na rynku usług finansowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Pojęcie szkody.
Szkoda rzeczywista a utracone korzyści.
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie winy.
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie ryzyka.
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności.
Odpowiedzialność cywilna osoby prowadzącej na własny rachunek przedsiębiorstwo lub
zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody.
Odpowiedzialność cywilna samoistnego posiadacza mechanicznego środka komunikacji
poruszanego za pomocą sił przyrody.
Odpowiedzialność cywilna deliktowa.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa.
Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez osobę małoletnią.
Odpowiedzialność cywilna za cudze czyny.
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Odpowiedzialność kilku osób za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym.
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody.
Zadośćuczynienie za krzywdę.
Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.
Umowa ubezpieczenia.
Umowa gwarancji ubezpieczeniowej.
Umowa reasekuracji.
Ubezpieczenia majątkowe a ubezpieczenia osobowe.
Ubezpieczenie na cudzy rachunek.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia obowiązkowe.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grup zawodowych i osób
wykonujących działalność gospodarczą.
Ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zasady określania wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach
majątkowych.
Zasady określania wysokości świadczenia ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach osobowych.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Regres ubezpieczeniowy.
Nadubezpieczenie, niedoubezpieczenie, ubezpieczenie wielokrotne.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe.
Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zadania Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zadania Rzecznika Finansowego.
Zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
Zakłady ubezpieczeń w formie spółek akcyjnych.
Zakłady ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
System zarządzania zakładem ubezpieczeń.
Pojęcie konsumenta.
Wzorce umowne na rynku usług finansowych.
Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne).
Pojęcie missellingu.
Zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego.
Szczególne zasady ochrony konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych.
Szczególne zasady ochrony konsumentów na rynku usług bankowych.
Szczególne zasady ochrony konsumentów na rynku usług inwestycyjnych.
Szczególne zasady ochrony konsumentów na rynku usług płatniczych.
Download