USTAWA UOKiK 1. Cele ustawy UOKiK

advertisement
USTAWA UOKiK 1. Cele ustawy UOKiK - określenie warunków do rozwoju i ochrony
konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i
konsumentów - określenie zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję
oraz naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom
przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki / koncentracje wywołują lub mogą wywoływać
skutki na terytorium RP - określenie organów właściwych w sprawach ochrony konkurencji i
konsumentów 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy * zakres podmiotowy - kogo chroni ustawa
OKiK - przedsiębiorców - konsumentów * zakres przedmiotowy - co chroni ustawa - warunki
rozwoju i ochrony konkurencji - interesy przedsiębiorców i konsumentów - kiedy chroni? - gdy
został naruszony interes publiczny * ustawa OKiK reguluje zasady i tryb przeciwdziałania
praktykom ograniczającym konkurencję - zasada eksterytorialności - gdy praktyki te wywołują lub
mogą wywoływać skutki na terytorium RP 3. Stosowanie ustawy * ustawy nie stosuje się: - do
praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej (w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i
przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych,
praw autorskich i praw pokrewnych; * JEDNAKŻE ustawę stosuje się: - ( może znaleźć
zastosowanie) do zawieranych między przedsiębiorcami umów, w szczególności licencji, a także
innych niż umowy praktyk wykonywania w/w praw wyłącznych - do umów dotyczących
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych lub technologicznych oraz zasad
organizacji i zarządzania - gdy wobec nich podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich
ujawnieniu, jeśli skutkiem tych umów jest nieuzasadnione ograniczenie swobody działalności
gospodarczej stron lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku 4. Prawo wspólnotowe - w prawie
Unii Europejskiej materialne normy publicznego prawa konkurencji zawarte są głównie w art. 3 lit.
B oraz w art. 101-109 TFUE - najważniejsze obszary wspólnotowego prawa konkurencji to: *
reguły antykartelowe * reguły dotyczące monopoli lub przedsiębiorstw zajmujących pozycję
dominującą * reguły dotyczące kontroli połączeń przedsiębiorstw * reguły dotyczące monopoli
państwowych, pomocy państwa oraz dumpingu
(…)
… dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (w szczególności przepisów o
ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych,
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych; * JEDNAKŻE
ustawę stosuje się: - (może znaleźć zastosowanie) do zawieranych między przedsiębiorcami umów,
w szczególności licencji, a także innych niż umowy…
Relacja między publicznym a prywatnym prawem konkurencji
Pojęcia prawa antymonopolowego
Organizacja ochrony konkurencji
PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI
Rola i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Publiczne prawo konkurencji - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download