Prawa Konsumenta

advertisement
Prawa konsumenta
Autor: Adam Bzdawka kl. III LI
Zabezpieczenia konsumentów
Pierwszym zabezpieczeniem konsumentów
są ustanowione przez odpowiednie organy
państwowe normy jakościowe produktów.
Producenci mają prawny obowiązek
przestrzegania tych norm.
Drugim zabezpieczeniem są przepisy ustawy
„O szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej”. Z mocy samego prawa
sprzedawca lub usługodawca ponosi
odpowiedzialność wobec kupującego za to,
aby występowała zgodność towaru
z umową.
Ustawa konsumencka
Ustawa konsumencka wprowadza wymóg przejrzystości. Realizuje się go
m. in. poprzez spełnienie przez agenta przedsiębiorcy obowiązku
prawidłowego przedstawienia siebie oraz firmy w imieniu której działa,
okazania dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej oraz dokumentu tożsamości. W razie zawierania umów w
imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę okazuje ponadto dokument
potwierdzający swoje umocowanie (art. 1 ust.1). Ponadto zgodnie
z art. 3 każdy, kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, powinien poinformować go na piśmie o prawie
odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyny oraz
wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego
imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby);
obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie
zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot
świadczenia i cenę (art. 3 ust. 1). Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje na
piśmie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to na zasadzie
art. 4, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od
uzyskania informacji o prawie odstąpienia (informację można uzyskać z
dowolnego źródła). Konsument nie może jednak z tego prawa skorzystać
po upływie 3 miesięcy od wykonania umowy.
Zgodność towaru z umową
Jak wiecie, w momencie kupna dochodzi do
zawarcia umowy między kupującym
a sprzedającym. Nie musi to być formalny
spis, wystarczą informacje w: instrukcji
obsługi, ulotce, broszurze lub reklamie. Jeżeli
towar nie może być użytkowany zgodnie z
celem lub przeznaczeniem lub gdy jego
cechy nie są takie, jakie powinny być,
wówczas przed kupującym odpowiada
sprzedawca z tytułu „zgodności towaru
z umową”.
Prawa konsumenta w prawie:
• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami
spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze,
woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody
przez organy Inspekcji Sanitarnej
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych
warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód
mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych
w opakowaniach jednostkowych
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji
obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także
zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach
spożywczych lub używkach
Reklamacje
Można je składać w ciągu dwóch lat od daty
nabycia. Przez pierwsze sześć miesięcy na
sprzedawcy ciąży obowiązek udowodnienia,
że towar jest pozbawiony wad. Przez
następne półtora roku kupujący musi
udowodnić, że towar jest wadliwy. Dotyczy to
tylko i wyłącznie tych wad, które były już w
momencie kupna, ale nie zostały wtedy
ujawnione. Wadę uznaje się w sytuacji, gdy
zmniejsza ona wartość lub użyteczność
rzeczy sprzedanej.
Żądania składającego reklamację
Kupujący, po ujawnieniu wady i zgłoszeniu
sprzedającemu, nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy może:
• zażądać usunięcia wady w wyznaczonym terminie,
• żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
• zażądać obniżenia ceny lub w ostateczności odstąpić
od umowy, czyli zażądać zwrotu zapłaconej kwoty.
Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje
nabywcy, jeśli sprzedawca wymieni rzecz na dobrą lub
usunie wadę.
Gwarancja
Producent (lub sprzedający) może udzielić gwarancji
na swoje produkty. Dotyczy ona wad ujawniających się
w okresie korzystania z zakupionej rzeczy. Wystawca
dokumentu gwarancyjnego (producent lub częściej
sprzedawca, gdy przejął odpowiedzialność) jest
zobowiązany do usunięcia wady lub wymiany na towar
pozbawiony wady. Pod warunkiem, że wada ujawniona
została w okresie gwarancji, najczęściej jednego roku.
Z tytułu gwarancji kupujący nie może żądać zwrotu
pieniędzy. Gwarancja musi być udzielona na piśmie.
Uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od
uprawnień wynikających z tytułu przepisów
wspomnianej wcześniej ustawy.
Przykładowa gwarancja bankowa:
Praktyki ograniczające konkurencję
Firmy w trosce o zbyt swoich towarów i usług
rywalizują ze sobą, produkując towary lepszej
jakości i o niższych cenach. Aby tak było,
państwo musi przeciwdziałać ewentualnym
praktykom monopolistycznym, czyli takim,
które ograniczają rywalizację i konkurencję.
Praktyki monopolistyczne:
• przedsiębiorcy o wysokiej pozycji na rynku narzucają
niekorzystne warunki umów przynoszące
monopolistom nieuzasadnione korzyści,
• konkurenci porozumiewają się w celu ustalenia cen
sprzedaży produktów, podziału rynku, ograniczenia
produkcji lub eliminacji z rynku producentów nie
podporządkowujących się porozumieniu,
• firmy posiadające pozycję monopolistyczną na rynku
narzucają wygórowane ceny, lub ograniczają
produkcję w celu ich uzyskania,
• firmy łączą się w celu istotnego ograniczenia
konkurencji,
• stwarzane są konsumentom uciążliwe warunki
dochodzenia swoich praw.
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:
• gdy stwierdzi praktyki monopolistyczne, wówczas
Prezes UOKiK wydaje decyzję nakazującą zaniechania
tych działań oraz może określić jego warunki,
• w przypadku braku zmiany działań ze strony
monopolisty Prezes Urzędu odwołuje się do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego,
• Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji
rządowej podległym Radzie Ministrów, powołuje go
i odwołuje premier. Prezesowi podlega Inspekcja
Handlowa.
Zadania UOKiK:
• tworzenie warunków sprzyjających
wzrostowi konkurencji,
• usuwanie lub łagodzenie barier wejścia na
rynek nowych przedsiębiorstw krajowych i
zagranicznych,
• promowanie małych i średnich
przedsiębiorstw,
• ochrona przedsiębiorstw przed takimi
działaniami władz administracyjnych, których
efektem byłoby ograniczenie konkurencji w
danej dziedzinie.
Osoba, do której można zwracać się
o pomoc to Rzecznik Ochrony Praw
Konsumenta
Rzecznicy w Bydgoszczy:
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
SP w Bydgoszczy
Konarskiego 1/3
85-066 Bydgoszcz
tel. (52) 3497447
fax 3497452
Miejski Rzecznik
Konsumentów
UM w Bydgoszczy
Grudziądzka 9-15,
budynek B
85-130 Bydgoszcz
tel. (52) 3288428
fax 3288238
[email protected]
Dziękuję bardzo za
uwagę 
Download