Komunikat prasowy

advertisement
T-MOBILE POLSKA – DECYZJA UOKIK
Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata – T-Mobile Polska nie uzyskiwała wyraźnej
zgody od konsumentów na dodatkowe płatności związane z tymi usługami. Za praktyki
naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył 15 mln zł kary.
Sprawne działania podjęte przez spółkę doprowadziły do zaniechania pobierania opłat,
co obniżyło karę o 30 proc.
[Warszawa, 5 stycznia 2017 r.] Postępowanie przeciwko T-Mobile Polska zostało wszczęte
w sierpniu 2016 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił przedsiębiorcy,
że pobiera od konsumentów dodatkowe płatności w związku ze świadczeniem usług Granie
na czekanie, Szafa Gra i Prenumerata bez uzyskania wyraźnej zgody klientów. Zgodnie
z ustawą o prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli
zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą
dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki
umowne przedsiębiorcy. Zakwestionowana praktyka dotyczyła serwisów Granie na Czekanie,
Szafa Gra i Prenumerata. Dwa pierwsze polegają na odtwarzaniu muzyki podczas
oczekiwania na połączenie, a w ramach ostatniego, konsument otrzymuje dostęp do
informacji oraz serwisów rozrywkowych. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka domyślnie
aktywowała je przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta. Przez okres promocyjny
korzystanie z tych usług było nieodpłatne, jednak konsument, który sam z nich nie
rezygnował (np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta), ponosił
dodatkowe koszty, pomimo że podczas zawierania umowy spółka nie uzyskiwała
wyraźnej zgody na takie dodatkowe płatności.
Prezes Urzędu uznał, że T-Mobile Polska naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka
jednak została zaniechana. Operator od 17 grudnia 2016 r. nie pobiera od konsumentów
opłat za świadczenie serwisów Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata. Na
przedsiębiorcę została również nałożona kara pieniężna. Na jej wymiar wpływ miały
sprawne działania podjęte przez spółkę, które doprowadziły do zaniechania pobierania
opłat. Pozwoliło to na obniżenie kary o 30 proc. - wyniosła ona ostatecznie 15 mln zł.
Prezes Urzędu nakazał też przedsiębiorcy publikację decyzji na stronie www.t-mobile.pl.
Wydana decyzja nie jest prawomocna, operator może odwołać się do Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Przypominamy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, na przedsiębiorcy
ciąży obowiązek uzyskania, najpóźniej w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się
umową, wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione
wynagrodzenie za główne obowiązki przedsiębiorcy.
– Zgoda konsumenta na dodatkowe płatności, powinna sprowadzać się do stwierdzenia „tak”
lub „nie” opatrzonego informacjami o zasadach korzystania z usług, o tym, ile kosztują i
kiedy stają się płatne. Zgoda taka, aby mogła zostać uznaną za wyraźną, powinna być
również odrębna dla każdej usługi – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. - Przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które
wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to
w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą (np. abonamentową lub
pakietową) i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. T-Mobile Polska
nie zapewniała konsumentom tej ochrony, ponieważ przyjęła, że wyrażeniem zgody było
podpisanie ogólnego oświadczenia dotyczącego warunków zawieranej umowy i świadczonych
na jej podstawie usług – dodaje Marek Niechciał.
Decyzja w sprawie T-Mobile Polska jest elementem prowadzonej przez Prezesa Urzędu
analizy rynku usług telekomunikacyjnych pod kątem stosowania przez przedsiębiorców
ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w zakresie uzyskiwania od konsumentów
wyraźnej zgody na dodatkowe płatności. W ramach tych działań Prezes UOKiK wszczął
niedawno
trzy
postępowania
wyjaśniające
telekomunikacyjnych (Orange Polska, Polkomtel, P4).
Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mail: [email protected]
Twitter: @UOKiKgovPL
wobec
pozostałych
operatorów
Download