Droższe i niedostępne leki - konsekwencją błędnych

advertisement
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Komentarz Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Droższe i niedostępne leki – konsekwencją błędnych regulacji prawnych?
Istotną częścią działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zaangażowanie w
proces legislacyjny. Umożliwia to bowiem takie kształtowanie prawa, które jest zgodne z zasadami
wolnego rynku oraz w dostateczny sposób chroni jego uczestników.
W październiku ubiegłego roku UOKiK, w ramach uzgodnień międzyresortowych, zgłosił swoje uwagi
do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych. Urząd nie sprzeciwiał się proponowanym zmianom w obowiązującym prawie i w
pełni popierał konieczność likwidacji patologii na rynku sprzedaży leków refundowanych. Jednak
zmiany te nie powinny niepotrzebnie zagrażać rozwojowi konkurencji ani godzić w uczestników
rynku, przede wszystkim konsumentów.
Główne zastrzeżenia Urzędu wzbudziły plany wprowadzenia sztywnych marż i cen na leki
refundowane. Naszym zdaniem takie rozwiązanie przeczy bowiem zasadom wolnego rynku, ponieważ
hurtownie i apteki sprzedające leki refundowane zostałyby pozbawione możliwości konkurowania w
granicach dopuszczonych dziś przez prawo. Hurtownik lub aptekarz, nawet jeśli będzie miał
możliwość i chęć sprzedaży leku z niższą marżą, nie będzie mógł tego zrobić. W efekcie pacjenci
poniosą wyższe wydatki na droższe lekarstwa. Jednocześnie zmniejszy się dostępność leków dla osób
o niższych dochodach. Zamknięcie drogi do rabatowania na linii: właściciel praw do leku – obrót
hurtowy – obrót detaliczny, jest posunięciem antykonsumenckim, które stoi w sprzeczności z celem
projektowanej regulacji – zwiększeniem dostępu do leków dla pacjentów, w tym także tych
refundowanych.
Zdaniem Urzędu właściwszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie marż maksymalnych. Dzięki temu
konsumenci mieliby możliwość zakupu tańszych leków – poniżej ustalonych nieprzekraczalnych
stawek. Jednocześnie
zagwarantowana
byłaby
ochrona
pacjentów
przed
nieuzasadnionym
podwyższaniem cen w łańcuchu dystrybucji leków.
Celem kierowanego przeze mnie Urzędu jest czuwanie aby wprowadzane rozwiązania prawne służyły
rynkowi i jego uczestnikom. Mam nadzieję, że dyskusja pomiędzy zainteresowanymi stronami
przyniesie zamierzony efekt i uda się wypracować kompromisowe rozwiązania w tym zakresie.
Download