Dotacje Na Projekty

advertisement
FINANSOWANIE W RAMACH TRZECIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE
ZDROWIA 2014-2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
Dotacje Na Projekty
Dotacje na projekty są jednym z instrumentów finansowania w ramach trzeciego programu działań Unii Europejskiej
w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020.
Celem programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania
współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie.
Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych
określone w rozporządzeniu (UE) nr 282/2014 w sprawie Programu.
Na tej podstawie Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności, co roku organizuje zaproszenie do
składania wniosków. Przy przyznawaniu finansowania uwzględnia się jedynie te wnioski, które są bezpośrednio
związane z tematyką i opisem zawartym w rocznym programie prac. Wnioski, które dotyczą tylko obszaru tematycznego, lecz nie odpowiadają konkretnemu opisowi danego działania, nie są uwzględniane przy przyznawaniu
finansowania.
CZYM JEST PROJEKT?
Projekt oznacza zarządcze podejście do organizacji zasobów. Stanowi wspólny wysiłek organizacji pochodzących z kilku
państw członkowskich UE, które w danym okresie wspólnie realizują różne zadania w ramach wspólnie określonych celów.
Wszystkie projekty powinny:
zapewnić wysoką wartość dodaną na poziomie UE,
angażować co najmniej trzech partnerów (oddzielne podmioty prawne) z różnych krajów,
charakteryzować się innowacyjnością oraz
trwać zwykle nie dłużej niż trzy lata.
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Kwalifikujący się wnioskodawcy
Aby skorzystać z unijnej dotacji na projekt, organizacja musi być zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa na terenie:
Unii Europejskiej (któregokolwiek spośród 28 państw członkowskich) lub
kraju EFTA będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który potwierdził swój udział
w Programie.
W programie w dziedzinie zdrowia mogą ponadto uczestniczyć kraje trzecie pod warunkiem spełnienia niezbędnych
warunków określonych w zaproszeniu do składania projektów.
Typ organizacji
O dotacje mogą ubiegać się organizacje mające osobowość prawną, w tym organy publiczne i podmioty sektora publicznego, w szczególności instytucje badawcze i zajmujące się ochroną zdrowia, uniwersytety, szkoły wyższe i organizacje
pozarządowe. Mogą oni przedstawić propozycję jako koordynatorzy lub uczestniczyć w projekcie w roli beneficjenta.
Agencja Wykonawcza ds.
Konsumentów,
Zdrowia i Żywności
JAKA JEST WYSOKOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA?
Zwykle wkład UE wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Uwzględniając komplementarny i motywacyjny charakter dotacji
unijnych, co najmniej 40% kosztów projektu musi zostać sfinansowanych przez partnerów.
W przypadkach wyjątkowej użyteczności i działań zapewniających wysoką europejską wartość dodaną wkład UE może sięgnąć
poziomu 80%. Kryteria wyjątkowej użyteczności są określone w rocznym programie prac.
Należy pamiętać, że koszty pośrednie nie są kwalifikowalne w przypadku wnioskodawców, którzy w danym okresie otrzymują
dotację na działalność z budżetu Unii.
ZASADY OGÓLNE
Do finansowania projektów mają zastosowanie następujące zasady ogólne:
zasada współfinansowania: trzeba dysponować własnymi środkami finansowymi lub środkami finansowymi osób
trzecich, aby pokryć część kosztów projektu,
zasada braku zysku: dotacja nie może mieć na celu ani prowadzić do osiągania zysku przez organizację,
zasada nieretroaktywności: współfinansowanie może obejmować tylko koszty poniesione po dacie rozpoczęcia
określonej w umowie o udzielenie dotacji,
zasada niekumulowania: każde działanie może spowodować przyznanie danemu beneficjentowi tylko jednej dotacji (nie można otrzymać finansowania dwukrotnie na pokrycie tych samych kosztów).
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o dotacje na realizację projektu należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego. Więcej informacji na
ten temat zostanie opublikowanych na stronie internetowej Chafea po ogłoszeniu naboru.
O CHAFEA
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i
Żywności (Chafea) jest następczynią Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) i zajmuje
się technicznymi i finansowymi aspektami wdrażania
Programu Zdrowia Publicznego, Programu Ochrony
Konsumentów oraz programu „Lepsze szkolenia na
rzecz bezpieczniejszej żywności”.
KONTAKT
Więcej informacji na temat finansowania projektów
w dziedzinie zdrowia oraz innych możliwości finansowania można uzyskać na stronie internetowej Agencji
Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności pod
adresem http://ec.europa.eu/chafea/health/
lub kontaktując się z działem obsługi pod adresem
[email protected]
albo telefonicznie pod numerem (+352) 4301 37707.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards