Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

advertisement
Złącznik Nr 5 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do umowy nr DWOiP-I-……………../13
Kosztorys realizacji projektu „(nazwa projektu)” w ramach powierzonego zadania
publicznego „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin”
I
Koszty
merytoryczne
II
Koszty obsługi, w tym
koszty administracyjne
Koszty związane z
działaniami
informacyjnymi i
promocyjnymi
1) …………………..
2) …………………….
Ogółem:
III
IV
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do
pokrycia z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
Rodzaj miary
Ilość jednostek
Lp. Rodzaj kosztów
Koszt jednostkowy (w zł)
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
.
z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków z
innych źródeł (w
zł)
Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
w tym pracy
społecznej członków i
świadczeń
wolontariuszy (w zł)
(nie więcej niż
10% przyznanej
kwoty dotacji)
(nie więcej niż
5% przyznanej
kwoty dotacji)
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1
Wnioskowana kwota dotacji
zł
%
2
Środki finansowe własne
zł
%
zł
%
zł
%
zł
%
zł
%
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt 3.1-3.2)
3.1
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności:
dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)
3.2
pozostałe
3
4
5
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)
Ogółem (środki wymienione w pkt 1 - 4)
ZLECENIOBIORCA
zł 100 %
ZLECENIODAWCA
Download