Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego

advertisement
Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego pt.:
…………………..............................……………………………………………………..
(tytuł zadania publicznego)
Lp.
I
Rodzaj kosztów
Koszty
merytoryczne
1) ……..
2) ……..
II Koszty obsługi
zadania
publicznego,
w tym koszty
administracyjne
1) .……..
2) .……..
III Inne koszty,
w tym koszty
wyposażenia
i promocji
1) ……..
2) ……..
IV Ogółem:
Ilość jednostek
Koszt jednostkowy (w
zł)
Rodzaj miary
1. Zaktualizowany kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do pokrycia z wnioskowanej
dotacji (w zł)
z tego z finansowych
Koszt do pokrycia
środków własnych,
z wkładu osoboweśrodków z innych źrógo, w tym pracy
deł, w tym wpłat i opłat społecznej członadresatów zadania
ków i świadczeń
publicznego (w zł)
wolontariuszy (w zł)
2. Źródła finansowania zadania publicznego
1
Wnioskowana kwota dotacji
……………. zł
……..%
2
Środki finansowe własne
……………. zł
……..%
3
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)1
……………. zł
……..%
3.1
Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
……………. zł
……..%
3.2
Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności:
dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)
……………. zł
……..%
3.3
Pozostałe
……….……. zł
……..%
4
Wkład osobowy
(w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)
…………….. zł
……..%
…………….. zł
100%
5
Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)
3. Finansowe środki z innych źródeł
Nazwa organu administracji publicznej
lub innej jednostki sektora finansów
publicznych
Kwota środków
(w zł)
Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o przyznanie środków
został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy
też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
Termin rozpatrzenia –
w przypadku wniosków
(ofert) nierozpatrzonych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards