Zał±cznik do umowy zaktualizowany kosztorys[1]

advertisement
Załącznik nr … do umowy nr
..................................
z dnia ......................................
Zaktualizowany kosztorys zadania
pn. ..................................................................................................................
Całkowity koszt (w zł) [.........................................................]
w tym wielkość dotacji (w zł) [............................................................]
w tym wielkość środków własnych, z innych źródeł (w zł) [............................................................]
w tym wkład osobowy, praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. (w zł)…………….
1.
Koszty
merytoryczne18)
po stronie…
(nazwa
oferenta)19):
1)………………..
2)………………..
2.
Koszty obsługi20)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjnego
po stronie …
(nazwa
oferenta)19):
1)………………..
2)………………..
Koszt
Z tego z
całkowity wnioskowanej
(w zł)
dotacji (w zł)
Rodzaj miary
Ilość jednostek
Lp Rodzaj kosztów16)
Koszt jednostkowy (w zł)
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Z tego z
finansowych
środków własnych,
środków z innych
źródeł oraz wpłat
i opłat adresatów
zadania
publicznego17)
(w zł)*
Koszt do
pokrycia z
wkładu
osobowego, w
tym pracy
społecznej
członków i
świadczeń
wolontariuszy
(w zł)
3.
Inne koszty, w
tym koszty
wyposażenia i
promocji po
stronie … (nazwa
oferenta)19):
1)………………..
2)………………..
4.
Ogółem:
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego:
1.
Wnioskowana kwota dotacji
…………zł
………..%
2.
Środki finansowe własne17)
………..zł
………..%
3.
Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt 3.1-3.317)
………..zł
………..%
3.1
Wpłaty i opłaty zadania publicznego17)
………..zł
………..%
3.2
Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w
szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych,
środki z funduszy strukturalnych)17)
………..zł
………..%
3.3
Pozostałe17)
………..zł
………..%
4.
Wkład osobowy ( w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków)
………..zł
………..%
5.
Ogółem (środki wymienione w pkt 1 – 4)
Zakopane, dn. ..........................
………..zł
100 %
............................................................
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards