Nie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w

advertisement



Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych
(kosztorys inwestorski);
Załącznik do umowy – jw.
Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys
ofertowy;
UWAGA! Przyjęte zasady rozliczania projektów w
oparciu o pozycje zestawienia rzeczowo –
finansowego wykluczają możliwość zawierania umów
ryczałtowych w „czystej formie”.
Ustalona w wyniku zamówienia publicznego cena musi
być skalkulowana w sposób umożliwiający jej rozbicie
na poszczególne pozycje zestawienia rzeczowo
finansowego.
Sytuacja idealna – bez zmian w trakcie
realizacji:
 Zakres rzeczowy we wniosku = zakres
rzeczowy w umowie o dofinansowanie =
zakres rzeczowy zrealizowany
 Kosztorys inwestorski = przedmiar robót
(specyfikacja przetargowa) = kosztorys
ofertowy = protokół odbioru.



Na etapie przygotowania przetargu – wykrycie
błędów w kosztorysie,
Na etapie przygotowania przetargu - pytania
oferentów, błędy w kosztorysie,
W trakcie realizacji – sytuacje których nie można
było przewidzieć (roboty zamienne i dodatkowe –
protokół konieczności).
Każda zmiana zakresu rzeczowego operacji wymaga akceptacji
SW.
SW sprawdza:
 Zgodność zmiany z przepisami prawa (m.in. zamówienia
publiczne),
 Zakres zmian rzeczowy i finansowy (kosztorys różnicowy),
 Czy zmiana nie wpłynie na zmianę celu projektu.
Akceptacja jest potwierdzana na piśmie, lub aneksem – jeżeli
wpływa na treść zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty
pomocy ani zmiany celu operacji.
Każda zmiana zakresu rzeczowo – finansowego w trakcie
realizacji wymaga udokumentowania faktycznie
zrealizowanych kosztów kosztorysem powykonawczym.


Kontrola administracyjna – zestawienie
rzeczowo-finansowe do ostatniego aneksu do
umowy, umowa z wykonawcą, protokół odbioru,
faktury (w przypadku zmian w realizacji –
dodatkowo kosztorys powykonawczy).
Kontrola na miejscu – obmiary.
Uwaga! Stwierdzenie w trakcie kontroli na miejscu
innego sposobu realizacji projektu niż to wynika
z protokółu odbioru oznacza potwierdzenie
nieprawdy w dokumentach i jest klasyfikowane
jako przestępstwo podlegające zgłoszeniu do
prokuratora!!!!!!!!!


Należy zgłaszać i dokumentować każdą
zmianę w realizacji operacji.
Konieczny rzetelny odbiór inwestycji ze
szczegółowymi obmiarami wszystkich
elementów inwestycji.

beneficjent ma obowiązek doręczyć do SW
kompletną specyfikację przetargową (kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem):
◦ Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie – w
przypadku przetargów zakończonych przed datą zawarcia
umowy,
◦ W ciągu 14 dni od daty zakończenia postępowania - w
przypadku postępowań zakończonych po dniu podpisania
umowy o dofinansowanie.
Zmiany umowy
Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze
stron;
Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia
kwoty pomocy oraz zmiany celu projektu;


-
-
-
-
-
Podstawowe zobowiązania Beneficjenta:
Osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie przez 7 (5) lat od
dnia dokonania przez Agencję Płatniczą (ARiMR) płatności
ostatecznej;
Nie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w
ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania;
Umożliwienie przeprowadzenia kontroli, związanych z
przyznaną pomocą;
Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną
pomocą;
Informowanie Zarządu Województwa o okolicznościach
mogących mieć wpływ na wykonanie umowy
Dokumenty potwierdzające
odbiór/wykonanie prac:
- Protokoły odbioru robót;
- Protokoły z odbioru, zamontowania i uruchomienia
urządzeń;
- Protokoły odbioru wyposażenia z wykazem
wszystkich dostarczonych pozycji;
- Inne protokoły odbioru/przekazania do
użytkowania poszczególnych części/całości
projektu

Wszystkie zakupione maszyny, urządzenia muszą być
zamontowane oraz uruchomione.
Dziękuję za uwagę
Mirosława Mochocka
Download