Znak sprawy: TZP – 002/11WM-ADM

advertisement
Znak sprawy: TZP – 002/11WM-ADM-1/2017
OFERTA
na
wymianę instalacji gazowej na częściach wspólnych i lokalach w budynku mieszkalnym przy ulicy
Wyszyńskiego 87 w Gorzowie Wlkp.
OGÓLNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
……….………………………………………………………………………………………zł brutto
.....................................................................................................................................
(pełna kwota oferty, słownie i cyframi)
w tym ……………………………………………………………………..zł netto
.....................................................................................................................................
(pełna kwota, słownie i cyframi).
oraz należny podatek VAT…………………………..zł :
.....................................................................................................................................
(pełna kwota, słownie i cyframi)
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się i zrozumieliśmy przedmiot zamówienia, a żądane wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty związane z jego prawidłową realizacją.
Wskaźniki kosztorysowe na jakich sporządzono
dodatkowych:
Rg ………..
Ko ………..
Zysk - ………..
Kz - …………
kosztorys
ofertowy i do rozliczenia ewentualnych robót
Ceny określone w przedłożonej ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
Termin realizacji prac: - 1 miesiąc od dnia podpisania umowy
Okres gwarancji:
- 36 miesięcy od daty odbioru prac.
Prace na danym obiekcie wykonamy siłami własnymi/podwykonawcą .
W załączeniu kosztorys ofertowy.
Informację o wyniku postępowania, prosimy przesłać na adres e-mai: ……………………………lub fax: …………………
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………………………………………………………
Podpis
Download