Umowa spółki komandytowej - wzór nr 1

advertisement
UMOWA SPÓŁKI KOMADYTOWEJ
(WZÓR NR 1.)
§1
Stawający zawierają spółkę komandytową.
§2
Firma spółki będzie brzmieć "............................................."
§3
Siedzibą spółki jest: .......................................................
§4
Kapitał zakładowy spółki wynosi ................... zł. (słownie .................................................
zł.). Na kapitał ten składają się wkłady gotówkowe ......................................... w kwocie
................. zł. (słownie ................................................... zł.) oraz komandytariusza
..................... w kwocie ............... zł. (słownie .................................................. zł.).
§5
............................................... odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia
............................................. zaś do wysokości wniesionego wkładu, to znaczy do kwoty
.................... zł. (słownie: .............................................. zł.).
§6
Przedmiotem działalności spółki jest: ..................................
§7
Spółka zawarta zostaje na czas nieokreślony. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo
wypowiedzenia spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.
§8
Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalenda-rzowym.
§9
Prawo reprezentowania spółki przysługuje jedynie wspól-nikowi odpowiadającemu bez
ograniczeń.
1. Do prowadzenia spraw spółki uprawniony jest wspólnik odpowiadający bez ograniczeń
łącznie z prokurentem.
2. Prawo powołania prokurenta przysługuje obydwóm wspólnikom łącznie.
3. Do odwołania prokury uprawniony jest każdy z nich samodzielnie.
§ 10
W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności potrzebna jest zgoda
komandytariusza.
§ 11
Udziały wspólników w majątku spółki, jak również w zyskach i stratach dzielą się
proporcjonalnie do posiada-nych wkładów.
§ 12
Wspólnikom nie wolno zajmować się interesami konkurencyjnymi pod rygorem naprawy
wyrządzonej w ten sposób szkody.
§ 13
Wspólnik odpowiedzialny osobiście obowiązany jest pracować przy dołożeniu należytej
staranności na rzecz spółki. Za pracę tę wspólnikowi nie przysługuje wyna-grodzenie.
Wspólnik ten jednak uprawniony jest do pobierania na poczet zysków - w miarę
możliwości spółki -kwot po ................... zł. (słownie ................................... zł.)
miesięcznie.
§ 14
Udziały wspólników pozostają nieoprocentowane.
§ 15
Zbycie przez wspólnika udziału lub praw wynikających z umowy spółki bez zgody
pozostałych wspólników, albo dobranie sobie bez zgody spółki nowego wspólnika jest
wobec spółki nieprawne.
§ 16
Rozwiązanie spółki następuje:
1. gdy wszyscy wspólnicy jednomyślnie postanowią rozwią-zać spółkę
2. w przypadku ogłoszenia upadłości spółki
3. gdy sąd orzeknie rozwiązanie spółki.
§ 17
Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników.
Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego.
§ 18
1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorów musi być
zawsze dwóch ustano-wionych w drodze uchwały wspólników.
2. W toku likwidacji wspólnicy nie mogą być pociągani do żadnych świadczeń na rzecz
spółki.
§ 19
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Handlowego, a w szcze-gólności art. 143-157 o umowie spółki komandytowej.
§ 21
Wypisy tego aktu mogą być wydawane stronom w dowolnej liczbie.
§ 22
Koszty niniejszej umowy ponoszą wspólnicy w równych częściach.
§ 23
Pobrano:
1. opłatę skarbową ............ zł. (słownie ......................... zł.)
2. opłatę skarbową ............ zł. (słownie ......................... zł.).
§ 24
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Poświadczenie o złożonych opłatach
znakami oraz podpisy stron i notariusza
...................................................
...................................................
...................................................
AKT NOTARIALNY
Dnia ................... w Kancelarii Notarialnej przy ul. ................................ w ........................
przed notariuszem ....................... stawili się:
1. ....................... w/g oświadczenia syn/córka ................ zamieszkały/-a w .....................
przy ul. ...........................
2. .................................,
syn/córka
....................................,
zamieszkały/-a
w
........................ przy ul. .......................
3. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych przy tym akcie: ad
1. paszportu/dowodu osobistego nr ..................................... ważnego do dnia
...............................................
i ad 2.
paszportu/dowodu osobistego nr
..........................
Download