Rzeszów, dnia

advertisement
.................................................................
Rzeszów, dnia……………………..
.................................................................
…………………………………………..
(imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek)
Sygn. akt ………………………
Sąd Rejonowy
w Rzeszowie
Wydział……………………………………..
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY
…………………………………………….
(świadka, strony, osoby towarzyszącej świadkowi)
Wnoszę o zwrot kosztów podróży z miejsca mojego zamieszkania do miejsca wykonywania
czynności sądowej na wezwanie sądu w kwocie …………………..............................……….
(słownie ) ………………………………………………………………………………………
Na rozprawę przyjechałem/przyjechałam:
*własnym samochodem ( dołączyć do wniosku kserokopię dowodu rejestracyjnego )
*następującym środkiem transportu …………………………………………………………..
z miejscowości ………………………………….. powiat ...………………………………….
województwo …………………………………….
Ilość kilometrów w obie strony wynosi ok ……………………………………………… km.
Data i godzina przyjazdu do Sądu: …………...………………………………………………
W związku z tym poniosłem/poniosłam rzeczywiste, racjonalne i celowe koszty podróży w
kwocie …………………….. ( słownie ) …………………………………...............................
Zwrot kosztów podróży proszę przelać na poniższy numer konta:
lub przekazać na :
Adres: …………………………………………………………………………………………...
………….……………………….
(podpis wnioskodawcy)

załączniki wykazujące wysokość poniesionych kosztów (np. bilety, rachunki itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( w przypadku braku dokumentów wykazujących wysokość poniesionych kosztów należy
podać przyczynę tego braku )
*niepotrzebne skreślić
UWAGA ! Wniosek nie dotyczy świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej jeżeli
powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem.
Download