Załącznik nr 3 – Oferta - Lubelski Park Naukowo Technologiczny

advertisement
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
Nr 30/11/2016
………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
Zamawiający:
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
OFERTA
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 30/11/2016 z dnia 10.11.2016 (dalej jako „Zapytanie ofertowe”),
My niżej podpisani:
………………………………………….......................................................................................
………………………………………….......................................................................................
działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
………………………………………….......................................................................................
………………………………………….......................................................................................
(należy podać pełną nazwę/firmę/imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe Wykonawcy; dane pełnomocnika;
adres e-mail):
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami, z Regulaminem
Projektu, w ramach którego jest udzielane zamówienie (dostępnym na stronie www.lpnt.pl) nie wnosimy
do ich treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania;
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Projektu Umowy, która stanowi załącznik do
Zapytania Ofertowego. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3.
Oferujemy realizację Zadania nr 1 (w przypadku nieskładania oferty na Zadanie nr 1 całość pkt. 3 należy
skreślić):
a)
za cenę jednostkową:
w wysokości netto …………………………….. zł (słownie: …………………………………………) +
należny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………),
tj. w wysokości brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………)
za pełnienie funkcji Opiekuna względem jednego Uczestnika Projektu przez jedną osobę,
skierowaną do realizacji Zadania nr 1;
b)
wskazujemy przy tym, iż szacunkowa cena za realizację całości Zadania nr 1 wynosi:
w wysokości netto …………………………….. zł (słownie: …………………………………………) +
należny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………),
tj. w wysokości brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………)
(szacunkowa cena powinna być obliczona, przy założeniu, że Wykonawca wyświadczy usługę
doradztwa względem 50 Uczestników Projektu; czyli: ceny jednostkowe x 50; Zamawiający nie
gwarantuje przy tym, iż rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie szacowany poziom;
maksymalna kwota wynagrodzenia za realizację całości Zadania nr 1 wynosi 6.150 zł brutto);
c)
Oświadczamy, że do realizacji Zadania nr 1 skierowani zostaną:
Lp.
Imię i nazwisko osoby
Informacja o podstawie
dysponowania
1
2
3
4
5
(CV wskazanych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty)
4.
Oferujemy realizację Zadania nr 2 (w przypadku nieskładania oferty na Zadanie nr 2 całość pkt. 4 należy
skreślić):
a)
w ramach stawki za 1 godzinę doradztwa specjalistycznego (niezależnie od jego zakresu)
świadczonego przez 1 doradcę
w wysokości netto …………………………….. zł (słownie: …………………………………………) +
należny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………),
tj. w wysokości brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………)
c)
Lp.
Oświadczamy, że do realizacji Zadania nr 2 skierowani zostaną:
Imię i nazwisko
osoby
Zakres doradztwa
(określić zgodnie z pkt.
3.1 OPZ)
Informacja o
podstawie
dysponowania
1
2
3
4
5
CV wskazanych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty)
5.
Oferujemy realizację Zadania nr 3 (w przypadku nieskładania oferty na Zadanie nr 3 całość pkt. 5 należy
skreślić):
a)
za cenę jednostkową:
w wysokości netto …………………………….. zł (słownie: …………………………………………) +
należny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………),
tj. w wysokości brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………)
za pełnienie funkcji Mentora względem jednego Uczestnika Projektu przez jedną osobę,
skierowaną do realizacji Zadania nr 3;
b)
wskazujemy przy tym, iż szacunkowa cena za realizację całości Zadania nr 3 wynosi:
w wysokości netto …………………………….. zł (słownie: …………………………………………) +
należny podatek VAT w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………),
tj. w wysokości brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………)
(szacunkowa cena powinna być obliczona, przy założeniu, że Wykonawca wyświadczy usługę
względem 50 Uczestników Projektu; czyli: ceny jednostkowe x 50; Zamawiający nie gwarantuje
przy tym, iż rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie szacowany poziom; maksymalna
kwota wynagrodzenia za realizację całości Zadania nr 3 wynosi 4.920,00 zł brutto);
c)
Oświadczamy, że do realizacji Zadania nr 3 skierowani zostaną:
Lp.
Imię i nazwisko osoby
Informacja o podstawie
dysponowania
1
2
3
4
5
(CV wskazanych osób stanowi załącznik do niniejszej oferty)
6.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym.
7.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1)
.............................................................................................
2)
.............................................................................................
3)
.............................................................................................
4)
.............................................................................................
……………………………………………………
……………………………………………………
Miejsce i data
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*
*
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w
rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
Download