1) Zapytanie ofertowe trener/psycholog kompetencji miękkich

advertisement
ZAPY TANI E OFE RTOW E – TRENER/PSYCHOLO G K O MPETENCJI M I Ę K K I C H
w ramach projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła” POWR.01.02.01-24-0367/15
W związku z realizowanym projektem: „Adepci Śląskiego Rzemiosła” Izba
Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12,
zatrudni trenera/psychologa kompetencji miękkich na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zakres wykonywanych czynności:
Zadanie 1:
Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z Autoprezentacji dla 50 osób z kategorii NEET w
wieku 15-29 lat w ilości 8 godzin (5 grup szkoleniowych - razem 40 godzin).
Program będzie zawierał tematy:
1. Podstawy autoprezentacji,
2. Podstawowe zasady komunikacji,
3. Komunikację werbalną i niewerbalną,
4. Asertywność,
5. Sztukę argumentowania i perswazji,
6. Ćwiczenia z użyciem kamery.
Cel:

Uzyskanie praktycznych umiejętności z autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej
i ogólnych umiejętności społecznych, niezbędnych w życiu zawodowym i prywatnym.

Budowanie własnego wizerunku, sztuka argumentowania, asertywnoś

, postawy międzyludzkie.

Ćwiczenia z użyciem kamery podczas wystąpień uczestników/czek.
Zadanie 2
Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z Aktywnych metod poszukiwania pracy dla 50 osób
z kategorii NEET w wieku 15-29 lat w ilości 8 godzin (5 grup szkoleniowych - razem 40
godzin).
Program będzie zawierał tematy:
1. Integracja grupy, Analiza mocnych i słabych stron,
2. Rynek pracy- poszukiwanie ofert pracy,
3. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
4. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
5. Sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
Cel:

Rozwijanie świadomości wad i zalet,

Poznanie dróg i metod poszukiwania pracy,

Poznanie źródeł informacji o rynku pracy,

Umiejętności analizowania ofert pracy, ogłoszeń,

Prawidłowe sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,

Poznanie zasad umiejętnej rozmowy kwalifikacyjnej,

Wykorzystanie umiejętności autoprezentacyjnych,

Doskonalenie zachowań asertywnych.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe magisterskie.
•
Doświadczenie trenerskie w obszarze szkoleń miękkich dla osób bezrobotnych minimum 2 lata potwierdzone referencjami – 5 referencji.
•
Elastyczność i dyspozycyjność.
•
Bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie.
•
Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych.
•
Pożądane kursy dla trenerów potwierdzone certyfikatami.
Szczegóły zatrudnienia: umowa zlecenie, zatrudnienie w okresie X I.2016 – II.2018 roku, na
podstawie harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego (do zrekrutowania zakładanej
liczby 50 uczestników/czek), miejsce szkoleń – Plac Wolności 12, 40-078 Katowice.
Złożenie oferty:
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń miękkich w zakresie wskazanej powyżej
tematyki proszone są o składanie swoich aplikacji i oferty cenowej wg. wskazanego wzoru (załącznik
nr 1) oraz oświadczenia dotyczącego weryfikacji zaangażowania godzinowego z funduszy
strukturalnych i FS oraz innych działaniach finansowanych z innych źródeł (Załącznik nr2). Komplet
dokumentów należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub emailem.
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności
12, 40-078 Katowice, email: [email protected]
Uprzejmie informujemy, iż oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy przesłać do dnia 03.10.2016 roku do godz. 12.00. W razie pytań proszę o
kontakt pod numerem telefonu (32) 259-62-61 wew.105.
Uprzejmie informujemy, iż przy założeniu spełnienia wszystkich wskazanych powyżej kryteriów,
podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto.
Kryterium oceny ofert:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów - cena
100 %.
Formuła oceny:
(najniższa cena brutto całego zamówienia /cena brutto całego zamówienia badanej oferty) x
100 pkt.
Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Załącznik 1. Oferta cenowa.
I.
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/imię
nazwisko:
Województwo:
Miasto:
Kod pocztowy
Ulica:
Numer telefonu
Numer faksu:
e-mail
NIP/PESEL
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do podpisywania
umowy:
II.
Nawiązując do zaproszenia/ogłoszenia składam ofertę na:
ZADANI E 1
1.
Proponowana cena brutto za 1 godz. wynosi:
… … … … … … … … ….. … … … złotych
(słownie: … … … … … … … …. … …. … … … … … … … …. …. … … … … … … … … … … … … … )
2.
Proponowana cena brutto za 40 godz. wynosi:
… … … … … … … … ….. … … … złotych
(słownie: … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … )
ZADANI E 2
1. Proponowana cena brutto za 1 godz. wynosi:
… … … … … … … … ….. … … … złotych
(słownie: … … … … … … … … …. … … … … …. … … … … … … … … ….. … … … … … … … … … )
2. Proponowana cena brutto za 40 godz. wynosi:
… … … … … … … … ….. … … … złotych
(słownie: … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … )
Całkowita kwota brutto za zadanie 1 i 2 (wartości z pkt 2) wynosi:
… … … … … … … … … … … … … złotych
(słownie:.… … … … … … … … ….
…………………………………………………………………………………
… … … …)
… … … … …. … … … ….. … … …
… … … … … … … … … … … … ….
Miejscowość i data
Podpis
Załącznik 2.
Katowice dn. … … … … … … … … … … …
Imię i nazwisko
_______________________________
Adres zamieszkania
_______________________________
_______________________________
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem/nie jestem* zatrudniona/y w instytucji/ach uczestniczących w realizacji projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działaniach finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych innych podmiotów.
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi jestem należy wypełnić poniższą tabelę, w przypadku kilku form
zaangażowania proszę o zwielokrotnienie tabeli.
Stanowisko
Okres zaangażowania
Wymiar czasu pracy
Wymiar etatu
Forma zaangażowania
Data zaangażowania
<od>
<do>
Planowany czas pracy
Liczba godzin
<od>
w dniach
Godziny
<do>
-----------------------------------------Podpis
*odpowiednie skreślić
Download