UMOWA

advertisement
UMOWA
Zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy:
1. ………………………………………zwanym dalej jako Zleceniodawcą.
2.…………………………………………, zwanymi dalej Zleceniobiorcami
– właścicielem Ośrodka Wczasowego.
&1
Przedmiotem umowy jest zakwaterowanie i wyżywienie grupy w Ośrodku
Wczasowym Jakub w Kruklankach w terminie …………………………..
&2
Zleceniobiorcy zabezpieczają:
1. Zakwaterowanie do …………osób łącznie z kadrą /pokoje 2,3,4 osobowe
z łazienkami/.
2. Całodzienne wyżywienie dla ……….. osób w postaci 5 posiłków dziennie
tj. /śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek dodawany do
obiadu/.
3. Możliwość korzystania z jadalni, świetlicy /telewizor + dvd, sprzęt
grający na dyskoteki.
4. Możliwość korzystania z terenu wokół obiektu.
5. Kąpielisko strzeżone.
6. Opiekę medyczną zapewnia……………………………………………
&3
Zleceniobiorcy oświadczają, że obiekt posiada kwalifikacje do organizowania
wypoczynku dzieci i młodzieży, potwierdzeniem czego, jest karta
kwalifikacyjna obiektu, kopię której Zleceniobiorcy dostarczą Zleceniodawcy
miesiąc przez rozpoczęciem obozu.
&4
Strony zgodnie ustalają:
1. Koszt osobodnia wynosi brutto ………………………. zł / Słownie:
……………………../.
2. Cena noclegu wynosi ……..zł / Słownie: ………… złotych/.
3. Cena całodniowego wyżywienia wynosi ………zł/ Słownie: …..złotych/.
4. Pierwszy posiłek to obiadokolacja w dniu ……………. r. a ostatni
śniadanie + prowiant na drogę w dniu …………. r.
&5
1. Koszt pobytu jednej osoby w ww. ośrodku wyniesie ……… zł
słownie:……………………………….złotych /13 pełnych świadczeń/.
2. Całkowity koszt pobytu w ww. obiekcie wyniesie ………… zł /słownie:
…………………………………………………….złotych/.
3. W cenie tej zawarte są wszelkie świadczenia z &2 tej umowy.
&6
Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty wszystkich usterek i zniszczeń
powstałych w obiekcie i na jego terenie z winy uczestników kolonii. Ewentualne
zgłoszenia usterek będących już wcześniej, będą przyjmowane przez właścicieli
w ciągu 12 godzin od zakwaterowania grupy.
&7
Kupujący i sprzedający zobowiązują się respektować wszystkie odrębne
przepisy zawarte ewentualnie w aneksie do umowy, potwierdzone podpisem.
&8
Należność w wysokości ……………………….. zł zostanie przekazana przez
Zleceniodawcę 30 dni po zakończeniu turnusu.: na konto
Bank ………………………………………………………………………
&9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym do obydwu stron.
& 10
Do spraw nieuregulowanych Niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
KUPUJĄCY:
SPRZEDAJĄCY:
Download