Uchwała

advertisement
Uchwała Nr XXXVIII/886/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów z podmiotami
niezaliczonymi do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań
z zakresu pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) - Rada
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na:
1) zawarcie przez m.st. Warszawę umów z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów
publicznych na okres przekraczający rok budżetowy na realizację niektórych zadań
z zakresu pomocy społecznej,
2) zaangażowanie środków finansowych z budżetu m.st. Warszawy na wykonanie
zobowiązań, o których mowa w pkt 1, w wysokości:
a) w roku 2004 – 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ),
b) w roku 2005 – 11 000 000 zł ( słownie: jedenaście milionów złotych),
c) w roku 2006 – 11 500 000 zł ( słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy
złotych),
d) w roku 2007 – 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych),
e) w roku 2008 – 12 500 000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych )
f) w roku 2009 – 13 000 000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych).
§2
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z następujących dochodów m.st. Warszawy:
1) opłaty skarbowej,
2) podatku od czynności cywilnoprawnych,
3) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
§3
Okres realizacji zadań wymienionych w § 1 nie może przekraczać pięciu lat.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy
Jan Maria Jackowski
Download